med anledning av prop. 2007/08:73 Funktionell separation för bättre bredbandskonkurrens

Motion 2007/08:T9 av Ibrahim Baylan m.fl. (s)

av Ibrahim Baylan m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår proposition 2007/08:73 Funktionell separation för bättre bredbandskonkurrens.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en strukturell separation av Telia Soneras kopparnät.

Motivering

Propositionen om funktionell separation för bättre konkurrens på bredbandsmarknaden ger förhoppningsvis konsumenterna bättre möjligheter än i dag att välja bland flera olika leverantörer av snabbt Internet. Men det är en kortsiktig lösning. Eftersom regeringen aviserat en försäljning av statens återstående andelar i Telia Sonera skapar en funktionell separation i förlängningen en situation som förorsakar nya och allvarligare svårigheter.

Telia Sonera äger kopparnätet, dvs. de telefonkablar som förbinder kunderna med telestationerna. Alla de teleoperatörer som tillkommit efter av­re­gler­ing­en i början av 1990-talet ska ges tillträde till kopparnätet av Telia Sonera så att de på lika villkor kan konkurrera om telefoni- och bredbandskunder. Så har inte blivit fallet. Samtliga teleoperatörer rapporterar att Telia Sonera sätter käppar i hjulet för en fri konkurrens på kopparnätet. Telia Sonera har uppenbara konkurrensfördelar bl.a. eftersom man sedan gammalt sitter på ett informationsövertag jämfört med alla andra telefoni- och bredbandsleverantörer. Detta ger dem möjlighet att systematiskt diskriminera konkurrenterna i olika sammanhang till förmån för den egna försäljningsverksamheten. Regeringens förslag till lösning är att låta Telia Sonera dela av kopparnätet i en särskild enhet, men fortfarande inom ramen för samma företag, en s.k. funktionell separation.

Men det finns andra, och viktigare, aspekter på kopparnätet än billigare bredband och nöjda operatörer, och det är kundernas tillgång till säkra kommunikationer och i slutänden också rikets säkerhet. Enligt uppgifter från Försvarets radioanstalt är det tekniskt sett mycket enkelt för nätägaren att lyssna av trafiken i det egna nätet. Hamnar accessnätet i fel händer vid en utförsäljning av Telia Sonera kan således information, som rör alltifrån våra betalningar till industrihemligheter, komma att avlyssnas. Det finns alltså också säkerhetspolitiska aspekter på vem som äger kopparnätet och som förslagen i den föreliggande propositionen inte berör.

Även regional- och konkurrenspolitiska hänsyn aktualiseras vid en försäljning av Telia Sonera eftersom det i dag är det enda företag som kan erbjuda en rikstäckande infrastruktur till enskilda konsumenter och konkurrerande telekomföretag i hela landet. Säljs företaget till en privat aktör kommer tele- och bredbandsmarknaden att helt domineras av en privat monopolist. Det är en utveckling som, tvärtemot propositionens avsikt, minskar konkurrensen på telefonimarknaden avsevärt. Risken finns också att kopparnätet i olönsamma regioner avvecklas. Bredbands- och telefonikunder på landsbygden skulle därmed inte kunna garanteras fullgod telefoni, något de har rätt till enligt lag.

Vi socialdemokrater vill mot bakgrund av ovanstående att en strukturell separation av Telia Soneras kopparnät görs. En möjlighet skulle vara att skapa ett statligt ägt företag, eller en myndighet, för denna nationella tillgång, med samma roll som Svenska kraftnät har på elmarknaden. Det skulle innebära samma fördelar för kunder och konsumenter som regeringen hävdar följer med denna proposition, dvs. en bättre konkurrens på bredbandsmarknaden. Men de mycket allvarliga brister som följer med det föreliggande förslaget skulle försvinna. Om staten i stället väljer att låta dela av kopparnätet i ett eget bolag, kan infrastrukturen – kopparnätet – behållas i statlig ägo. Det skulle ge bibehållen säkerhet på nätet, och konkurrensen skulle förbättras för såväl kunder som leverantörer av telefoni och bredband.

Stockholm den 2 april 2008

Ibrahim Baylan (s)

Christina Axelsson (s)

Claes-Göran Brandin (s)

Hans Stenberg (s)

Pia Nilsson (s)

Marie Nordén (s)

Désirée Liljevall (s)

Lars Mejern Larsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2008-04-02 Bordläggning: 2008-04-03 Hänvisning: 2008-04-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)