med anledning av prop. 2007/08:88 Förändringar i kostnadsutjämningen för LSS-verksamhet

Motion 2007/08:Fi8 av Thomas Östros m.fl. (s)

av Thomas Östros m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen beslutar om en förlängning av införandebidraget i enlighet med vad som anförs i motionen.

Motivering

I januari 2006 tillsatte den dåvarande socialdemokratiska regeringen en särskild utredare med uppgift att följa upp och se över det nationella kostnadsutjämningssystemet för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Utredningen överlämnade i september 2007 sitt betänkande till regeringen.

Vi socialdemokrater står i allt väsentligt bakom vad regeringen föreslår i propositionen. Det är av största vikt för landets kommuner att ett välfungerande system för kostnadsutjämningen av LSS kommer till stånd. Detta är ett steg på vägen.

För flertalet kommuner innebär förslagen i propositionen små förändringar kostnadsmässigt sett. Dock är det ett tjugotal kommuner som kommer att påverkas med en minskning på mer än 200 kr per invånare. Som mest kommer detta att uppgå till 430 kr/invånare. Regeringen föreslår, i likhet med utredningen, att dessa kommuner får ett bidrag motsvarande det belopp som överstiger 200 kr under ett år, dvs. under införandeåret 2009.

Detta anser vi socialdemokrater är för kort tid. För de kommuner som drabbas hårdast av de förändrade reglerna och de ekonomiska effekter detta får, kan effekten mildras genom att man förlänger införandebidraget till två år.

Vi socialdemokrater föreslår att kommuner som till följd av de förändringar i kostnadsutjämningen som behandlas i denna proposition får en utfallsförsämring överstigande 150 kr per invånare, ska få ett tillfälligt införandebidrag under 2009 motsvarande det belopp som överskrider 150 kr per invånare. Samtidigt får de kommuner som har utfallsförsämring överstigande 300 kr per invånare år 2010, ett tillfälligt införandebidrag motsvarande det belopp som överskrider 300 kr per invånare.

Stockholm den 2 april 2008

Thomas Östros (s)

Sonia Karlsson (s)

Monica Green (s)

Hans Hoff (s)

Agneta Gille (s)

Tommy Ternemar (s)

Jörgen Hellman (s)

Christina Zedell (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-04-02 Bordläggning: 2008-04-03 Hänvisning: 2008-04-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)