med anledning av prop. 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008

Motion 2007/08:Fi14 av Mona Sahlin m.fl. (s)

av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen

2007/08:Fi14

av Mona Sahlin m.fl. (s)

med anledning av prop. 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008

s33301

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens föreslagna användning av det under utgiftsområde 21 Energi uppförda anslaget 35:10 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme m.m. (avsnitt 3.2.17).

Riksdagen avslår regeringens förslag att Luftfartsstyrelsen får läggas ned (avsnitt 3.2.18).

Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen i tilläggsbudgeten enligt uppställning:

Utgifts­område

Anslag

Avvikelse från regeringens förslag
(miljoner kronor)

1

90:5

Regeringskansliet

–51

4

4:1

Polisorganisationen

25

9

13:3

Bidrag till hälso-
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-05-07 Bordläggning: 2008-05-08 Hänvisning: 2008-05-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)