Motion till riksdagen
2007/08:Fi14
av Mona Sahlin m.fl. (s)

med anledning av prop. 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008


s33301

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår regeringens föreslagna användning av det under utgiftsområde 21 Energi uppförda anslaget 35:10 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme m.m. (avsnitt 3.2.17).

  2. Riksdagen avslår regeringens förslag att Luftfartsstyrelsen får läggas ned (avsnitt 3.2.18).

  3. Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen i tilläggsbudgeten enligt uppställning:

Utgifts­område

Anslag

Avvikelse från regeringens förslag
(miljoner kronor)

1

90:5

Regeringskansliet

–51

4

4:1

Polisorganisationen

25

9

13:3

Bidrag till hälso- och sjukvård

1

13:9

Bidrag till psykiatri

1,5

10

19:6

Försäkringskassan

–15

13

10:3

Kommunersättningar vid flyktingmottagande

4

20

34:4

Sanering och återställning av förorenade områden

50

22

36:2

Väghållning och statsbidrag

–120

36:4

Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter

120

Summa anslagsförändringar i förhållande till regeringens förslag

–15,5

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ytterligare besparingar på anslaget för Regeringskansliet.

Motivering

Under den senaste tiden har vi sett alltmer oroande signaler när det gäller utvecklingen på arbetsmarknaden. I regeringens vårproposition justeras prognoserna för sysselsättningen ned och arbetslösheten upp.

Trots denna avmattning föreslår regeringen inga konkreta åtgärder för fler jobb. Tvärtom är regeringens vårbudget kliniskt ren från investeringar. 2008 riskerar att bli ett förlorat år. Återigen har en borgerlig regering slarvat bort de goda tiderna.

Vi socialdemokrater ser andra möjligheter. Det behövs konkreta investeringar för att lösa tudelningen på arbetsmarknaden: möta företagens kompetensbehov, lösa långtidsarbetslösheten – inte minst bland ungdomar – och investera i framtidens jobb. Därför vill vi omgående tillsätta en kompetenskommission, investera i fler och växande företag, jobb åt unga, bristutbildning och fler jobb åt nyanlända flyktingar.

Redan på tilläggsbudgeten för 2008 föreslår vi i vår vårbudgetmotion med riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (se motion 2007/08:Fi11) följande offensiva satsningar:

(miljoner kronor)

TB 2008

Kompetenskommission – 7 000 utbildningsplatser

380

Fler och växande företag

210

Jobb åt unga

300

Bristutbildning – 3 000 utbildningsplatser

250

Fler jobb åt nyanlända flyktingar

60

Bekämpa inflationen

10

Total satsning 2008

1 210

Regeringen justerar i vårpropositionen upp arbetslösheten med 14 000 personer i år – men föreslår inga åtgärder för fler jobb. Vi föreslår i den här motionen en satsning på en kompetenskommission, som direkt kan starta motsvarande 7 000 nya utbildningar – vilket gör att vi erbjuder varannan ny arbetssökande en ny utbildningsmöjlighet – samtidigt som regeringen inte gör någonting.

Dessa satsningar på tilläggsbudgeten för 2008 finansieras med en lägre budgeteringsmarginal än regeringens. För 2008 är budgeteringsmarginalen i vårt alternativ 36,4 miljarder kronor – jämfört med regeringens på 37,6 miljarder kronor i höstas.

I vår vårbudgetmotion (2007/08:Fi11) föreslår vi också ett ökat anslag på 30 miljoner kronor till Skatteverket på tilläggsbudgeten för 2008, för att intensifiera kampen mot skattefusket.

Övriga kommentarer

Utgiftsområde 1

90:5

Regeringskansliet

Regeringskansliet visade i samband med budgetpropositionen för 2008 ett anslagssparande på nästan 800 miljoner kronor. Det är mot den bakgrunden orimligt att utöka anslaget. Anslagssparandet kan täcka de av regeringen föreslagna utökningarna på Regeringskansliet och bidra till finansieringen av andra förslag i tilläggsbudgeten. Vi anser därutöver att det finns utrymme för en ytterligare besparing på 50 miljoner kronor på detta anslag på tilläggsbudget 2 för 2008, vilket riksdagen som sin mening bör ge regeringen till känna.

Utgiftsområde 3

Tullverket

När det gäller Tullverket är det bra att regeringen på tilläggsbudgeten har skjutit till 50 miljoner kronor. Nu kan verkets internrapport läggas åt sidan, en grundlig översyn göras och Tullverket fortsätta att ha tullenheter spridda över hela Sverige. Vi kommer noga att följa frågan och är beredda att agera till hösten i budgetmotionen om så krävs.

Utgiftsområde 4

4:1

Polisorganisationen

Vi socialdemokrater ökade antalet poliser sex år i rad. Det är bra att regeringen nu fullföljer vår satsning med att utbilda fler poliser. Vi vill understryka att regeringen under de två senaste budgetarna minskat polisens resurser med 300 miljoner kronor. Det rimmar illa med kravet att anställa fler poliser.

Det är djupt oroande att ekonomin i rättsväsendet nu är så ansträngd att antalet civilanställda inom polisen minskar. Det innebär att fler poliser kommer att få ägna sig åt skrivbordsarbete i stället för att bekämpa brott och vara ute på gator och torg. Lika illa är det att åklagare nu får sägas upp.

Vi socialdemokrater föreslog därför i höstas att anslaget till polisen skulle höjas med 110 miljoner kronor 2008. Hade vi socialdemokrater varit i regeringsställning hade således polisorganisationen redan haft 110 miljoner kronor mer än i dag.

Nu går regeringen vidare med nya besparingar. Därför vill vi på tilläggsbudgeten för 2008 skjuta till 25 miljoner kronor.

Utgiftsområde 9

13:3

Bidrag till hälso- och sjukvård

En del utgifter i samband med att en ny tandvårdsreform genomförs hamnar på andra konton inom utgiftsområdet än 13:1 Tandvårdsförmåner, därför tillförs detta konto 400 000 kr. Det förfarandet stöder vi. Samtidigt föreslår regeringen en minskning av anslaget för bidrag till hälso- och sjukvård med 1 000 000 kr för att finansiera ökningen av anslaget 90:5 Regeringskansliet m.m. Det förfarandet stöder vi inte. Det är oacceptabelt att flytta medel från hälso- och sjukvård till administration på Regeringskansliet.

Utgiftsområde 9

13:9

Bidrag till psykiatri

För att finansiera ökningen av det under utgiftsområde 15 Studiestöd uppförda anslaget 25:2 Studiemedel m.m. och anslaget 25:3 Studiemedelsräntor m.m. minskas anslaget 13:9 Bidrag till psykiatri med 1 530 000 kr. Att minska anslaget till psykiatri är oacceptabelt och principiellt en felaktig prioritering från regeringens sida.

Utgiftsområde 10

19:6

Försäkringskassan

Regeringens förslag om extra resurser till Försäkringskassan för administration av vab-dagar avslås. Fusk och överutnyttjande av bidrag och förmåner i trygghetssystemen kan och får aldrig accepteras. Fusk och missbruk ska stävjas och beivras. Vi socialdemokrater värnar välfärds- och trygghetssystem som har hög legitimitet och omfattar alla. Åtgärder mot missbruk måste till när det behövs, men vara träffsäkert. Vi ser inte fördelen med att förskolor och skolor med flera ska få den generella uppgiften att administrera intyg för rätt till ersättning från Försäkringskassan. Att lägga ekonomiska resurser och kraft på intygsutfärdande när fokus bör ligga på barnen, pedagogiken och lärandet är inte optimalt.

Eftersom vi är mycket angelägna om att fusk och missbruk inte tillåts är fortsatta stickprovskontroller och en kontinuerlig upplysningsverksamhet av yttersta vikt. Vi är också beredda att pröva ytterligare åtgärder för att stävja fusket.

Utgiftsområde 13

10:3

Kommunersättningar vid flyktingmottagande

Vi avslår regeringens sänkning av kommunersättningarna vid flyktingmottagande.

Utgiftsområde 20

34:4

Sanering och återställning av förorenade områden

Vi välkomnar att regeringen nu återför 50 miljoner kronor till den biologiska mångfalden men anser att finansieringen bör ske på annat sätt. Anslaget Sanering och återställning av förorenade områden är i stort behov av de resurser som finns kvar. Den kommunala tillväxten begränsas av bristen på ren mark och bristen på pengar för sanering av förorenad mark.

Utgiftsområde 22

36:2

Väghållning och statsbidrag

36:4

Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter

Regeringen föreslår ett antal förändringar av trängselskatten från den 1 juli i år som kommer att öka intäkterna från trängselskatten. Till följd av dessa ökade intäkter föreslår de att 20 miljoner kronor per år ska gå till väginvesteringar i Stockholmsområdet. Vi anser liksom tidigare att intäkterna från trängselskatten ska gå till investeringar i kollektivtrafik och vägar i Stockholms stad och län.

I regeringens förslag sker Vägverkets övriga utökning av anslaget till väghållning på Banverkets bekostnad. Det kan vi inte acceptera. Vi står inför en omfattande klimatutmaning som bl.a. kräver en omflyttning av transporter från väg till järnväg. Vi anser att Banverket behöver alla resurser för att förbättra möjligheterna till fler transporter av gods och människor med tåg.

Stockholm den 7 maj 2008

Mona Sahlin (s)

Britt Bohlin Olsson (s)

Leif Jakobsson (s)

Kristina Zakrisson (s)

Tone Tingsgård (s)

Sven-Erik Österberg (s)

Berit Andnor (s)

Thomas Östros (s)

Lars Johansson (s)

Thomas Bodström (s)

Carina Moberg (s)

Urban Ahlin (s)

Anders Karlsson (s)

Veronica Palm (s)

Ylva Johansson (s)

Margareta Israelsson (s)

Marie Granlund (s)

Ibrahim Baylan (s)

Anders Ygeman (s)

Tomas Eneroth (s)

Susanne Eberstein (s)