med anledning av prop. 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan

Motion 2008/09:Ub33 av Göran Persson i Simrishamn och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

av Göran Persson i Simrishamn och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)
s41100

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen beslutar att ämnet estetisk verksamhet ska vara obligatoriskt, dvs. tillhöra de nya gymnasiegemensamma ämnena, nuvarande kärnämnen.

Motivering

För att möta morgondagen på ett framgångsrikt sätt måste vi utveckla och träna våra elevers förmåga att tänka och skapa – och detta på nya och oprövade vägar.

De estetiska ämnenas hela idé bygger på att eleven tar till sig befintlig kunskap inom olika områden och sedan låter kunskapen möta den egna kreativa lusten under handledning av lärare med utbildning och kompetens.

I en värld där vi alltmer lever med bilder, musik, språk och information i en ständig rörelse är behovet av kunskap allt viktigare och inte minst förmågan att tolka mediebudskap samt att själva skapa sådana.

Vi anser att alla förmågor bör stimuleras i grundskolan och gymnasiet för att man som elev ska kunna upptäcka och få en chans att utveckla det man är duktig i. Dessutom är det så att man genom olika metoder kan förstärka sina möjligheter att tillgodogöra sig kunskap.

Även Skolverket påpekar att ämnet estetisk verksamhet bidrar till att utveckla elevens fantasi, kreativitet och estetiska sinne och framhåller den stora betydelse som design och musik fått för svensk tillväxt.

EU:s åtta nyckelkompetenser kommer även de på skam om vi inte stimulerar eleverna att inse värdet av kurser i estetiska ämnen.

Vi vill utifrån det ovanstående avslå propositionen i den del som handlar om att ämnet estetisk verksamhet inte längre ska tillhöra de gymnasiegemensamma ämnena.

Stockholm den 9 juni 2009

Göran Persson i Simrishamn (s)

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-06-10 Bordläggning: 2009-06-11 Hänvisning: 2009-06-12
Yrkanden (1)