med anledning av prop. 2008/09:21 Kommunala kompetensfrågor m.m.

Motion 2008/09:K2 av Mikael Johansson (mp)

av Mikael Johansson (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens proposition i den del som avser lokaliserings­principen och att kommuner och landsting får lämna bidrag och förskottera till byggande av väg och järnväg.

Lokaliseringsprincipen

Att lösa upp lokaliseringsprincipen är inte ett förslag som gagnar en övergripande planering. Kommunernas ekonomiska planering förrycks när helt nya parametrar ska matas in i maskineriet samtidigt som förhandlingsläget och möjligheten att spela ut olika kommuner och regioner mot varandra riskerar att skapa ett osunt klimat som bidrar till förhastade beslut. Felaktiga prioriteringar kan komma att bli en konsekvens av förslagets genomförande.

Bidrag och förskottering till byggande av väg och järnväg

Förslaget att ge kommunerna rätt att lämna bidrag utanför kommunens område, liksom att underlätta förskottering, är förkastligt. För det första ska de statliga vägarna och järnvägarna finansieras med statliga medel. Det finns ingen anledning att frångå denna princip. Att öppna upp fullt ut för kommunal finansiering av denna typ av projekt innebär bara att förskjuta finansieringsansvaret och att förrycka den övergripande planeringen.

Samtidigt kommer förslaget att innebära att ekonomiskt starka kommuner får en gräddfil vid infrastruktursatsningar helt i strid med den planering och prioritering som görs på statlig nivå. Vissa kommuner kommer att kunna förrycka den planering som görs på statlig nivå.

Stockholm den 10 oktober 2008

Mikael Johansson (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-10 Bordläggning: 2008-10-14 Hänvisning: 2008-10-15
Yrkanden (1)