med anledning av prop. 2008/09:72 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (KFOR)

Motion 2008/09:U8 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp)

av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att omgående avsluta det svenska bidraget till KFOR.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att, i det fall motionens första yrkande faller, fastställa mandatets slutdatum till utgången av december månad 2009.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att, i det fall motionens första yrkande faller, en utfasning av den svenska insatsen ska påbörjas under 2009.

Motivering

Sedan 1999 har den Natoledda styrkan Kfor på FN-mandat, baserat på säkerhetsrådets resolution 1244 (1999), varit på plats i Kosovo. Kosovo styrdes efter 1999 genom Unmik, en internationell övergångsadministration inom ramen för FN. Under FN:s överinseende fördes förhandlingar under ledning av Martti Ahtisaari, i syfte att lösa frågan om Kosovos framtida status. I början av 2007 lade Ahtisaari fram sin slutrapport. Rapporten föreslog självständighet, dock på sikt och till en början under internationellt överinseende. Förhandlingarna fortsatte men nådde aldrig någon lösning innan Kosovo ensidigt utropade sin självständighet i februari 2008. I dag har ett femtiotal stater, bland dem Sverige, erkänt Kosovo.

Sverige har deltagit i Kfor alltsedan starten 1999, och dagens svenska insats utgörs av den artonde rotationen. Vid två tillfällen har Sverige också varit ansvarigt för det ansvarsområde där den svenska styrkan ingår. Det svenska bidraget till Kfor har fyllt en mycket viktig funktion inom Kfor och på ett mycket förtjänstfullt sätt bidragit till att upprätthålla och skapa stabilitet och trygghet i Kosovo. De svenska soldaterna har rönt stor uppskattning för sina insatser.

Förutom deltagandet i Kfor har Sverige också ett stort civilt engagemang för Kosovo, bl.a. genom stöd till säkerhetssektorsreformer och utvecklingssamarbetet. Sverige är en av de större bilaterala givarna till Kosovo. Sida skriver att de svenska insatserna från början huvudsakligen var inriktade på humanitärt stöd och uppbyggnad av infrastruktur, men med tiden har insatserna övergått till ett mer långsiktigt arbete som bl.a. syftar till att bygga upp institutioner och främja demokrati.

Sverige bidrar också med personal till OSSE:s mission i Kosovo och till EU:s insats Eulex Kosovo. Eulex är en viktig del av EU:s engagemang både för stabilitet i hela regionen och för utvecklingen i Kosovo. Som också beskrivs i propositionen ska Eulex bistå Kosovos egna institutioner inom rättsväsendet, främst avseende poliser, åklagare, domstolar och kriminalvård samt tull. Syftet med insatsen är att stödja Kosovos förmåga att stärka rättsstaten och bekämpa allvarliga brott.

Regeringen menar i sin proposition att uppgiften att säkra trygghet och säkerhet i Kosovo på sikt inte ska lösas med en militär styrka. Men man anser att det tills vidare finns ett fortsatt behov av en internationell militär närvaro. Denna bedömning delar vi, och vi är positiva till en fortsatt internationell militär närvaro i Kosovo under ytterligare någon tid. Vi har dock mot bakgrund av Försvarsmaktens ansträngda ekonomiska situation gjort ställningstagandet att det svenska bidraget till den militära insatsen i Kosovo omgående ska avslutas, vilket framgår av Socialdemokraternas budgetmotion.

Sveriges civila engagemang för Kosovo bör givetvis kvarstå eftersom Kosovo under en lång period kommer att behöva omvärldens stöd.

I det fall riksdagen beslutar om fortsatt svenskt deltagande i Kfor anser vi att riksdagen bör fastställa mandatets slutdatum till utgången av december månad 2009. Mandatet för det svenska bidraget till Kfor var tidigare utan tidsgräns, vilket nu kommer att ändras till följd av beslut i riksdagen 2007. Vi anser att det är viktigt med ett regelbundet återkommande godkännande i riksdagen för de svenska insatserna. Ett år är en rimlig tidsperiod för detta mandat.

Dagens svenska insats utgörs av den artonde rotationen, och Sverige har länge varit med och tagit ansvar för den internationella insatsen. Riksdagen bör tydligt uttala att en utfasning av den svenska insatsen ska påbörjas under 2009.

Stockholm den 1 december 2008

Urban Ahlin (s)

Anders Karlsson (s)

Carina Hägg (s)

Peter Jonsson (s)

Kent Härstedt (s)

Åsa Lindestam (s)

Kenneth G Forslund (s)

Peter Jeppsson (s)

Kerstin Engle (s)

Inger Jarl Beck (s)

Carin Runeson (s)

Mats Berglind (s)

Hans Linde (v)

Gunilla Wahlén (v)

Peter Rådberg (mp)

Max Andersson (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-12-01 Bordläggning: 2008-12-02 Hänvisning: 2008-12-03
Yrkanden (3)