med anledning av prop. 2009/10:167 Kemikalietillsynen

Motion 2009/10:MJ13 av Tina Ehn (mp)

av Tina Ehn (mp)
Förslag till riksdagsbeslut

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör genomföra den mer generella översynen av tillsynen som efterlysts av flera utredningar och återkomma till riksdagen med ett mer genomarbetet förslag till tillsyn på kemikalieområdet.

Motivering

Reachutredningens slutbetänkande (SOU 2008:73) visade att det finns stora problem med den svenska kemikalietillsynen. Jag delar den uppfattningen. Men jag är inte övertygad om att regeringens förslag är lösningen.

Det är inte enbart på kemikalieområdet som det finns problem. Jag instämmer med de remissinstanser som anför att det behövs en mer övergripande översyn av det svenska tillsynssystemet. Först därefter finns grund för att ändra systemet.

Att enbart förstatliga delar av tillsynen löser inte problemet. Det visar erfarenheterna från djurskyddstillsynen. Utan en närmare analys av problemen missar man andra beslut som behövs för att en ändring, t.ex. förstatligande, ska ge avsedd effekt. Jag noterar att Reachutredningen kom med en rad förslag angående tillsynen, som regeringen inte har behandlat.

Generellt finns två sätt att gå till väga. Man kan förstatliga tillsynen, som regeringen delvis föreslår i denna proposition, eller också kan man vidta sådana åtgärder som gör att aktörerna tar det ansvar som de i princip har i det nuvarande systemet. Jag saknar en närmare analys av möjligheterna att stärka aktörernas ansvarstagande inom det nuvarande systemet. Sådana möjligheter skulle kunna vara ett tydligare uppdrag till länsstyrelserna och centralmyndigheterna att arbeta med tillsynsvägledning (i vid mening, så som det diskuteras i Reachutredningen) eller att ge centralmyndigheterna möjligheter att ta över tillsynen från sådana kommuner som inte kan eller vill bedriva en adekvat tillsyn.

Om tillsynen förstagligas uppstår flera nackdelar. Det arbete som bedrivs av aktiva kommuner, t.ex. det arbete som Stockholm har bedrivit på kemikalieområdet, är av stor vikt för att utveckla nya lösningar och driva politiken framåt. Det är olyckligt om den dynamiken försvinner. Det är också olyckligt om tillsynen fjärmas från medborgarna och näringslivet. Avstånden kan skapa praktiska problem. Det kan också uppstå problem i gränsdragningen mellan den tillsyn som ligger på staten och det som ligger kvar på kommunen.

Jag anser att regeringen ska genomföra den mer generella översynen av tillsynen som efterlysts av bl.a. flera utredningar och återkomma till riksdagen med ett mer genomarbetet förslag till tillsyn på kemikalieområdet.

Stockholm den 18 maj 2010

Tina Ehn (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-05-18 Bordläggning: 2010-05-19 Hänvisning: 2010-05-20
Yrkanden (1)

Avsändare