med anledning av prop. 2009/10:180 Nya rättsmedel på upphandlingsområdet

Motion 2009/10:Fi12 av Thomas Östros m.fl. (s)

av Thomas Östros m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bestämmelser ska införas i LOU och LUF som anger att upphandlande myndigheter och enheter ska beakta miljöhänsyn och social hänsyn i sina upphandlingar om upphandlingens art motiverar detta.

Motivering

Propositionen innehåller förslag till lag om ändring i lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).

Den offentliga upphandlingen motsvarar ca 16 % av EU-ländernas sammanlagda bruttonationalprodukt (BNP). Enligt en rapport från Konkurrensverket var under 2006 värdet på upphandlingspliktiga varor och tjänster i Sverige mellan 450 och 535 miljarder kronor, motsvarande mellan 15 och 18 % av BNP. Offentlig upphandling utgör därför en stor och viktig del av samhällsekonomin.

Principiellt anser vi att offentlig upphandling bör användas som ett verktyg för att genomföra sociala förbättringar i samhället och förbättra miljön i väsentligt högre grad än vad som görs i dag. Den offentliga upphandlingens stora omfattning gör att den har stor potential att styra den offentliga konsumtionen i mer miljövänlig riktning.

De utmaningar vi möter på miljöområdet, inte minst klimatproblemen, pekar på ett stort behov av fortsatt energieffektivisering och utveckling av miljövänliga produkter. Utan effektiva styrmedel är det inte sannolikt att marknadskrafterna på egen hand förmår uppnå dessa effekter. Det behövs en aktiv offentlig sektor som tar ansvar och driver på i upphandlingar och offentliga investeringar.

I propositionen föreslås att bestämmelser ska införas i LOU och LUF som anger att upphandlande myndigheter och enheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn i sina upphandlingar om upphandlingens art motiverar detta. Vi anser att upphandlande myndigheter och enheter inte bara bör, utan ska ta sådana hänsyn. Först då kommer den offentliga upphandlingen att bli ett effektivt verktyg för de samhällsförbättringar, särskilt på miljöområdet, vi anser att den bör vara.

Stockholm den 29 april 2010

Thomas Östros (s)

Sonia Karlsson (s)

Monica Green (s)

Hans Hoff (s)

Agneta Gille (s)

Tommy Ternemar (s)

Jörgen Hellman (s)

Christina Zedell (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2010-04-29 Bordläggning: 2010-04-30 Hänvisning: 2010-05-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)