med anledning av prop. 2009/10:217 Kreditvärderingsinstitut

Motion 2009/10:Fi16 av Ulla Andersson m.fl. (v)

av Ulla Andersson m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen inom ramen för EU bör verka för ytterligare skärpt reglering av kreditvärderingsinstituten.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör utreda möjligheten att etablera ett oberoende statligt kreditvärderingsföretag.

Motivering

I propositionen föreslår regeringen en lag om kreditvärderingsinstitut samt en ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Dessa bestämmelser kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut (EU-förordningen). Rådets förordning innebär att det införs en reglering av kreditvärderingsinstituten på EU-nivå, vilket tidigare saknats. I sammanhanget kan därtill nämnas att Sverige saknar nationell lagstiftning som direkt reglerar kreditvärderingsinstitutens verksamhet.

Vänsterpartiet har i flera sammanhang påtalat brister i regleringen av kreditvärderingsinstituten, bl.a. i vår motion (Fi261) på regeringens budgetproposition för 2010. Det vi framför allt pekat på är det jävsförhållande som föreligger mellan kreditvärderingsinstituten och de bolag som de sätter betyg på. Kreditvärderingsinstituten får nämligen sina inkomster via avgifter från de bolag som de är satta att värdera. Dessa avgifter har ofta varit knutna till värdepappersbolagens omsättning. För ett värdepappersbolag som t.ex. introducerar ett nytt finansiellt instrument är det av helt avgörande betydelse att få ett högt betyg från det kreditvärderingsinstitut som bolaget anlitar. Och eftersom lönsamheten och omsättningen på de finansiella marknaderna har varit, och alltjämt är, mycket hög utgör det en lockelse för kreditvärderingsinstituten att utfärda höga betyg som kanske inte alltid avspeglar objektiva fakta. Kreditvärderingsinstituten erbjuder därtill ofta olika typer av konsulttjänster, och vissa av dessa har gått ut på att hjälpa kunderna att optimera sin rating.

Vänsterpartiet välkomnar en rad av de bestämmelser som EU-förordningen innehåller, bl.a. förbjuds kreditvärderingsinstituten att tillhandahålla vissa konsulttjänster till de kreditvärderade företagen. Vår bedömning är emellertid att regleringen inte fullt ut undanröjer de jävsförhållanden som råder på området. Vi uppmanar därför regeringen att inom ramen för EU verka för att lagstiftningen ytterligare skärps. Dessa regler bör dock vara utformade som s.k. minimiregler. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Regeringen bör också utreda möjligheten att etablera ett oberoende statligt kreditvärderingsföretag i syfte att öka mångfalden. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Regeringens proposition innehåller bestämmelser som kompletterar den ovannämnda förordningen. Vänsterpartiet har inga anmärkningar på dessa.

Stockholm den 20 maj 2010

Ulla Andersson (v)

Marie Engström (v)

Jacob Johnson (v)

Hans Linde (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2010-05-20 Bordläggning: 2010-05-24 Hänvisning: 2010-05-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)