med anledning av prop. 2009/10:77 Försörjningskrav vid anhöriginvandring

Motion 2009/10:Sf11 av Veronica Palm m.fl. (s)

av Veronica Palm m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår proposition 2009/10:77.

  2. Riksdagen beslutar – om yrkande 1 avslås – att 5 kap. 3 c § 6 utlänningslagen ska ha följande lydelse: en utlänning som har permanent uppehållstillstånd och har vistats legalt i Sverige i minst fyra år.

Motivering

Regeringen vill i propositionen införa ett helt nytt synsätt på en begränsad grupp i det svenska samhället i form av försörjningskrav vid anhöriginvandring. Förslaget har efter avlämning av Försörjningskravsutredningen och intern beredning inom Regeringskansliet begränsats i sin omfattning.

Många tunga remissinstanser visar dock tydligt på de många komplexa situationer som uppstår med anledning av det framlagda förslaget. Undantagen för försörjningskrav, enligt förslaget, visar också på de många orimliga situationer som kan uppstå.

Den familjesplittring under många år som kan bli följden av regeringens proposition, kan knappast ses som underlag för en ökad integration i det svenska samhället. Förslaget kan härigenom få kontraproduktiv verkan ur integrationssynpunkt, vilket även framkommer i remissvaren. De i 5 kap. 3 c § 6 utlänningslagen föreslagna tidsramarna kan få till följd att prövningstid och härefter följande vistelsetid för familjeåterförening kan bli mycket lång. Den i propositionen föreslagna tidsramen löper risk att hämma i stället för att främja individens integration i samhället.

Förslaget kommer enligt beräkningar att endast omfatta en mycket liten grupp invandrade varför förslaget endast kan ses som ett försök att minska antalet asylsökande till Sverige. De integrationspolitiska inslagen i propositionen är ytterst begränsade, vilket tydligt framgår av remissvaren.

Stockholm den 20 januari 2010

Veronica Palm (s)

Ronny Olander (s)

Siw Wittgren-Ahl (s)

Kurt Kvarnström (s)

Göte Wahlström (s)

Matilda Ernkrans (s)

Jasenko Omanovic (s)

Björn Lind (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-01-22 Bordläggning: 2010-01-25 Hänvisning: 2010-01-26
Yrkanden (2)