med anledning av prop. 2010/11:104 Kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning

Motion 2010/11:Ub8 av Jabar Amin (MP)

av Jabar Amin (MP)
Sammanfattning

Sammanfattning

Regeringen föreslår i propositionen ändringar i skollagen som rör gymnasial lärlingsutbildning. Framför allt innebär det bestämmelser om att ett utbildningskontrakt ska tecknas mellan huvudmannen, arbetsplatsen och eleven som genomgår utbildning. Miljöpartiet menar att en obligatorisk handledarutbildning borde inrättas för handledare på arbetsplatsen, som en följd av utbildningskontraktet, för att garantera kvaliteten i den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbildningskontrakt.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om obligatorisk handledarutbildning i den gymnasiala lärlingsutbildningen.

Motivering

Miljöpartiet delar meningen att det ska vara huvudmannen som ansvarar för mottagande, antagning och urval till gymnasial lärlingsutbildning och beslutar om placering efter samråd med arbetsplatserna. Eftersom huvuddelen av utbildningen är arbetsplatsförlagd är samrådet centralt för att säkerställa att både eleven som genomgår utbildningen och arbetsplatsen som tar emot eleven fungerar väl med varandra. Regeringen föreslår att ett utbildningskontrakt upprättas mellan huvudmannen, arbetsplatsen och eleven där det ska framgå vilka delar av utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen och vilket ansvar huvudmannen respektive arbetsgivaren har under utbildningens gång.

Kontrakten bör klargöra att både arbetsgivaren och huvudmannen är skyldiga att utreda och åtgärda även trakasserier utöver vad som anförs i propositionen, detta för att underlätta för eleven att ta till vara sina rättigheter också på den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.

Regeringen beskriver också i propositionen hur arbetsgivarens arbetsmiljöansvar ska förtydligas i ett särskilt informationsmaterial, likaså ska särskilt material tas fram som beskriver vad som krävs för att elever i lärlingsutbildningen ska få genomföra särskilt riskfyllda arbetsuppgifter. För att garantera hög kvalitet i den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen är handledarens kompetens helt central. Ansvaret som arbetsgivaren tar och delegerar till ansvarig handledare för eleven under den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen är stort och skiljer sig från det ansvar och de bestämmelser som gäller ordinarie personal eller ordinarie verksamhet. Det är likaså en väsentlig skillnad mellan arbetsplatsförlagd gymnasial utbildning och praktik och skolans arbetslivsorientering, både i utformning, kvalitetskrav och i tid. Av den anledningen är det viktigt att ytterligare säkra kvaliteten hos arbetsgivaren. Därför behöver huvudmännen säkerställa att handledarna genomgår en obligatorisk handledarutbildning för att sedan vara ansvarig för elever som genomgår gymnasial lärlingsutbildning. Regeringens bedömning är att det inte finns ett behov av en sådan utbildning.

Miljöpartiet menar att eftersom det finns oklarheter kring ansvarsfördelningen mellan huvudmännen och arbetsgivarna, och ny information ska tas fram för att förtydliga denna ansvarsfördelning, är det viktigt att huvudmännen tar ett ansvar för att garantera att arbetsgivaren har den kunskap som krävs. Utbildningskontraktet bör därför kompletteras med en handledarutbildning.

Stockholm den 7 april 2011

Jabar Amin (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-04-07 Bordläggning: 2011-04-08 Hänvisning: 2011-04-12
Yrkanden (2)