med anledning av prop. 2010/11:115 Bättre regler för elektroniska kommunikationer

Motion 2010/11:T14 av Anders Ygeman m.fl. (S)

av Anders Ygeman m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår förslaget om ny lydelse av 6 kap. 18 § lagen om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Motivering

I proposition 2010/11:115 Bättre regler för elektroniska kommunikationer lämnas förslag till genomförande av två EU-direktiv på området för elektronisk kommunikation. Genomförandet fordrar enligt regeringen ändringar i två nationella lagar: dels i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, dels i marknadsföringslagen (2008:486).

Vi delar i allt väsentligt regeringens bedömning om vilka ändringar som är nödvändiga för att införliva de aktuella EU-direktiven i svensk lagstiftning. Vad avser ny lydelse av 6 kap. 18 § lagen om elektronisk kommunikation är vi dock inte beredda att stödja regeringens förslag. Den föreslagna lydelsen följer nedan.

Uppgifter får lagras i eller hämtas från en abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren får tillgång till information om ändamålet med behandlingen och samtycker till den. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.

Precis som en rad remissinstanser påpekat riskerar denna lydelse att framtvinga lösningar som bygger på att Internetanvändare aktivt måste godkänna varje s.k. cookie innan den laddas ned till den egna datorn. En sannolik effekt av detta blir att ett besök på en större reklamfinansierad hemsida kommer att genera en mycket stor mängd s.k. pop-ups med fråga om det föreligger samtycke för nedladdning av cookie.

Bland de många instanser som i kritiska remissvar pekat på att de nya bestämmelserna kommer att försvåra användningen av cookies återfinns Sveriges Television (SVT) och Post- och telestyrelsen (PTS).

SVT skriver: ”det är viktigt att inte försvåra användningen av s.k. cookies i syfte att t.ex. förbättra upplevelsen för besökare på en viss webbplats. Sådan användning av cookies bör inte heller fortsättningsvis kräva samtycke av webbplatsbesökaren.”

Ett liknande resonemang förs av PTS: ”Således anser PTS att om ambitionen är att regleringen inte ska försvåra hanteringen av cookies så bör en möjlighet till undantag från kravet om samtycke införas, dock med bibehållet krav på information.”

En cookie är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara i webbplatsbesökarens dator. Med hjälp av cookies kan information om en användares rörelser på en hemsida sparas. Denna information används ofta för att anpassa innehåll och funktionalitet på en hemsida. Ett annat vanligt användningsområde är att skapa underlag för att bättre rikta marknadsföringsinsatser mot specifika målgrupper.

Bakgrunden till förslaget om samtycke för att ladda ned cookies är självfallet en ambition om att skydda webbanvändares integritet. Det är möjligt, om än inte på något sätt givet, att den föreslagna lydelsen också får en viss sådan effekt. Men detta måste också vägas mot de potentiella negativa effekterna såsom ökat omak för den enskilde Internetanvändaren, minskade möjligheter att snabbt anpassa en hemsida efter användarnas preferenser samt minskade reklamintäkter för onlinemedierna.

Vi anser att integritetsskyddet vid nedladdning av cookies borde kunna hanteras på ett väsentligt mer rationellt sätt än vad som föreslås i propositionen, t.ex. genom att samtycke görs samlat via webbläsarens inställningar. En sådan ordning skulle gynna såväl onlinemedierna som den enskilde Internetanvändaren. Vår bedömning är också att en sådan juridisk konstruktion är fullt förenlig med skrivingarna i det aktuella EU-direktivet.

Stockholm den 7 april 2011

Anders Ygeman (S)

Pia Nilsson (S)

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S)

Leif Jakobsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Désirée Liljevall (S)

Leif Pettersson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-04-07 Bordläggning: 2011-04-08 Hänvisning: 2011-04-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)