med anledning av prop. 2010/11:133 Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg

Motion 2010/11:V30 av Jacob Johnson m.fl. (V)

av Jacob Johnson m.fl. (V)
V030

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ges i uppdrag att skyndsamt återkomma med ett lagförslag som ger primär- och landstingskommuner möjlighet att fatta beslut om kommunal trängselavgift.

Bakgrund

Regeringen föreslår vissa ändringar när det gäller trängselskatten i Göteborg. Det handlar om att införa en flerpassageregel, som innebär att om en bil passerar ytterligare betalstationer inom 60 minuter ska skatt endast tas ut på den första passagen. Det handlar även om att göra tillämpningsområdet lite mindre när det gäller var skatt ska tas ut. Till sist vill regeringen även höja skattebeloppen för trängselskatten. Vi ställer oss bakom flerpassageregeln och det ändrade tillämpningsområdet. Vi är däremot kritiska till att det är staten och inte den lokala nivån som handhar frågor rörande trängselskatt.

Låt kommunerna bestämma

Vänsterpartiet anser att det är kommuner och landsting som ska ha hand om frågor som rör trängselavgifter. Då den kommunala kompetensen i detta fall är överlägsen den nationella är det mer effektivt att låta den lokala nivån besluta om införande av trängselavgifter samt nivåer och utformning av avgifterna. Självklart ska även intäkterna från avgifterna stanna kvar i kommunen/regionen.

Vi anser även att intäkterna från trängselavgifter ska användas till att öka utbudet av kollektivtrafik. Anledningen är att ett införande av trängselavgifter gör det dyrare att färdas med bil och då måste det finnas möjlighet att transporteras sig med kollektivtrafik. Då krävs fler bussar, tåg och tunnelbanor.

Regeringens proposition visar tydligt att frågan om trängselskatt hamnar på riksdagens bord endast för att lagstiftningen tvingar riksdagen att i detalj bestämma avgiftsnivåer, avgiftsområde och till och med var betalstationerna ska stå. Den här ordningen måste förändras.

Vi vill att frågor som rör trängselavgifter flyttas ned till den kommunala sfären. Riksdagen ska därför ge regeringen i uppdrag att skyndsamt återkomma med ett lagförslag som ger primär- och landstingskommuner möjlighet att fatta beslut om kommunal trängselavgift. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 12 maj 2011

Jacob Johnson (V)

Torbjörn Björlund (V)

Jens Holm (V)

Siv Holma (V)

Hans Linde (V)

Eva Olofsson (V)

Kent Persson (V)

Jonas Sjöstedt (V)

Motionen behandlas inte Motionskategori: Följdmotion Tilldelat:

Händelser

Inlämning: 2011-05-13 Utgår: 2011-05-16
Yrkanden (1)