med anledning av prop. 2010/11:146 Förbättringar inom familjepolitiken

Motion 2010/11:Sf10 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa vårdnadsbidraget.

Motivering

Regeringen har i proposition 2010/11:46 föreslagit att föräldrar ska kunna ta ut föräldrapenning samtidigt i 30 dagar under barnets första levnadsår. Vi har vid flera tillfällen föreslagit att föräldrar skulle få den möjligheten, och det är bra att förändringarna nu genomförs. Enligt regeringens förslag ska någon jämställdhetsbonus inte utgå för den månad som tas ut gemensamt. Det innebär, enligt propositionen, att högsta möjliga jämställdhetsbonus minskar med 3 000 kr, för det fall föräldrarna väljer att vara hemma samtidigt. Det är en märklig konsekvens av en reform som skulle kunna bidra till att framför allt papporna tar ut mer av föräldraförsäkringen. Vi konstaterar också att Försäkringskassan i sitt remissvar föreslår att reformen, av administrativa skäl, bör träda i kraft vid ett senare tillfälle än det regeringen föreslår. Det är viktigt att regeringen noga beaktar den situation som Försäkringskassan befinner sig i. Detta för att reformen ska kunna genomföras på ett effektivt sätt.

I propositionen föreslår regeringen vidare att karenstiden i vårdnadsbidraget ska förkortas till tre månader när den enskilde själv har sagt upp bidraget. Den borgerliga regeringens införande av vårdnadsbidrag innebär ett systemskifte. Det är så gott som bara kvinnor som är hemma med barnen till en så låg ersättning att de inte kan försörja sig själva. Vårdnadsbidraget är en kvinnofälla som riskerar att hålla kvinnor borta från arbetsmarknaden och motverkar arbetslinjen. Dessutom är det få män som har möjlighet att jobba för två. De tvingas jobba mycket och får betala i mindre tid med sina barn. Även barnen förlorar, deras rätt till förskola och möjlighet att utvecklas och växa tillsammans med andra barn åsidosätts, och barn med annat modersmål riskerar att inte lära sig svenska tillräckligt bra. Vårdnadsbidraget bör därför avskaffas.

Stockholm den 13 juni 2011

Tomas Eneroth (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Eva-Lena Jansson (S)

Kurt Kvarnström (S)

Shadiye Heydari (S)

Jasenko Omanovic (S)

Annelie Karlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-06-15 Bordläggning: 2011-06-16 Hänvisning: 2011-06-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)