med anledning av prop. 2010/11:146 Förbättringar inom familjepolitiken

Motion 2010/11:Sf12 av Erik Almqvist (SD)

av Erik Almqvist (SD)
SD303

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa jämställdhetsbonusen.

Motivering

I en undersökning gjord av Demoskop i november 2009 framkommer det att 84 % är mot en lagstiftning gällande uttag av föräldrapenningen. Siffran är än högre bland dem som själva är i barnafödande ålder. Egentligen är det ganska självklart att motståndet är så starkt. De allra flesta familjer och föräldrar upplever sannolikt att man själv vet bäst hur den egna familjens behov och förutsättningar ser ut. Pekpinnar och ekonomisk styrning från staten uppfattas rimligen som en form av missriktad vänsterextrem statlig paternalism.

Trots detta har alliansregeringen infört en s.k. jämställdhetsbonus, vilket är ett verktyg för att, genom statlig omfördelning, styra hur svenska föräldrar fördelar tiden med sina barn. Ju mer föräldrarnas tid spenderas med barnen i enlighet med statens önskemål, desto mer pengar får man tillbaka av staten. De som inte kan eller vill fördela tiden med sina barn så som staten önskar bestraffas genom lägre ersättning samtidigt som dessa genom skatt bekostar den extra ersättningsbonus som betalas ut till familjer som staten anser har en korrekt tidsfördelning med sina barn.

Sverigedemokraterna menar att staten inte ska detaljstyra hur svenska småbarnsföräldrar fördelar tiden med sina barn och föreslår därför att jämställdhetsbonusen avskaffas.

Stockholm den 15 juni 2011

Erik Almqvist (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-06-15 Bordläggning: 2011-06-16 Hänvisning: 2011-06-17
Yrkanden (1)