med anledning av prop. 2010/11:23 Ändring av insättningsgarantins täckningsbelopp

Motion 2010/11:Fi1 av Thomas Östros m.fl. (S)

av Thomas Östros m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att insättningsgarantins täckningsbelopp ska anges i kronor.

Motivering

En viktig funktion för insättningsgarantin är att den ska fungera som ett konsumentskydd och skydda konsumenten i händelse av att ett institut hamnar i ekonomiska svårigheter.

Riksbanken har i sitt remissutlåtande över proposition 2010/11:23 riktat kritik mot att insättningsgarantins täckningsbelopp ska anges i euro och inte i kronor. Riksbanken menar att detta begränsar möjligheterna för länder utanför euroområdet att formulera ett tydligt och säkert konsumentskydd för sina insättare. Vidare anser man att alternativet att göra regelbundna justeringar i ersättningsnivån vid vissa givna och på förhand kommunicerade tidpunkter är mer tilltalande än promemorians förslag att uttrycka ersättningsbeloppet direkt i euro.

Även Finansinspektionen anser att det finns övervägande skäl som talar för att ersättningsbeloppet bör anges i kronor. Man menar att det är otillfredsställande att insättarnas skydd blir beroende av en kommande valutakursutveckling om ersättningsbeloppet anges i euro.

Vi instämmer i Riksbankens och Finansinspektionens kritik. Vi menar att det är viktigt med en tydlighet mot konsumenterna och att konsumentskyddet prioriteras. Med anledning av detta anser vi att insättningsgarantins täckningsbelopp ska anges i kronor och inte i euro.

Stockholm den 10 november 2010

Thomas Östros (S)

Jennie Nilsson (S)

Jörgen Hellman (S)

Monica Green (S)

Bo Bernhardsson (S)

Marie Nordén (S)

Sven-Erik Bucht (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-11-10 Bordläggning: 2010-11-11 Hänvisning: 2010-11-12
Yrkanden (1)