med anledning av prop. 2011/12:107 Samverkan mellan kommuner om samhällsorientering m.m.

Motion 2011/12:A5 av Josefin Brink m.fl. (V)

av Josefin Brink m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens förslag till ändringar i 49 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och 95 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

Nämndemän bör medverka i kammarrätten

I propositionen föreslås att kammarrätternas sammansättning ändras på så sätt att nämndemän inte längre ska medverka i kammarrätten i mål enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring eller lagen om arbetslöshetskassor.

Det är nödvändigt att domstolarna har medborgarnas förtroende. Ett viktigt inslag i syfte att uppnå detta är nämndemännens aktiva deltagande i domstolarna. Nämnde­männen ska vara allmänhetens garant för insyn i den dömande verksamheten. De tillför domstolen en breddad livserfarenhet och representation för den allmänna rättsuppfattningen. Lekmannadomarna bidrar också till att juristerna blir tvungna att göra sina tankegångar begripliga för icke-jurister. Nämndemännen är viktiga för domstolarnas legitimitet och förtroende hos medborgarna. De har en viktig roll och betydelse i ett modernt och demokratiskt rättssystem. Genom tiderna har lekmannarepresentationen setts som en garanti för rättssäkerhet och folkfrihet. Det är därför angeläget att riksdagen slår vakt om och utvecklar nämndemannafunktionen.

Regeringen har en gång tidigare föreslagit att nämndemannamedverkan i kammarrätten i mål om arbetslöshetsförsäkring ska avskaffas. Justitieutskottet avstyrkte det förslaget och anförde att lekmannamedverkan är av särskilt värde när det gäller bedömningsfrågor och skälighetsavvägningar.

Sedan regeringsskiftet 2006 har strategiska och förödande försämringar av arbetslöshetsförsäkringen verkställts. Dessa har inte bara medfört att försäkringen har blivit sämre, dyrare och mer orättvis, utan också att regelverket har blivit onödigt krångligt. Otaliga förändringar och provisoriska undantagsbestämmelser har skadat tilltron till arbetslöshetsförsäkringen. Reglerna gäller inte längre lika för alla i samma situation, och villkoren för ersättning är inte längre tydliga och logiska. En grundläggande förutsättning för rättssäkerhet är att en medborgare har möjlighet att förutse konsekvenser av en händelse. Det nuvarande regelverket är svårt att förstå och tillämpa på ett rättssäkert sätt.

Regeringen menar nu att de mål som kommer till kammarrätten är så komplicerade att det kräver särskild kompetens och vill därför avskaffa kravet på nämndemannamedverkan. Vänsterpartiet menar att det vore bättre att införa tydliga, logiska och rättssäkra regler i arbetslöshetsförsäkringen än att avskaffa nämndemännen för att regelverket har blivit för krångligt. Det finns inte heller några effektivitetsvinster med förslaget, och kostnaden för nämndemannamedverkan är försumbar.

Mot bakgrund av vad som har anförts föreslår vi att riksdagen avslår regeringens förslag om borttagande av nämndemäns medverkan i kammarrätten i 49 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och 95 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

Stockholm den 21 mars 2012

Josefin Brink (V)

Ulla Andersson (V)

Rossana Dinamarca (V)

Christina Höj Larsen (V)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Emma Wallrup (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-03-26 Bordläggning: 2012-04-13 Hänvisning: 2012-04-16
Yrkanden (1)