med anledning av prop. 2011/12:138 Skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål

Motion 2011/12:MJ15 av Josef Fransson och Richard Jomshof (SD)

av Josef Fransson och Richard Jomshof (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Jordbruksverkets arbete med och möjlighet att meddela föreskrifter om alternativa metoder.

Motivering

Vi ser positivt på ett gemensamt starkt europeiskt djurskydd, men ser risker för att direktivet hindrar Sverige i vår ambition att ständigt förstärka djurskyddet. Sverige måste slå vakt om friheten att hela tiden kunna utveckla djurskyddet och minska djurplågeriet.

En viktig del av ett förstärkt djurskydd vid djurförsök är arbetet med alternativa metoder. Vid användningen av alternativa metoder minskar lidandet och i bästa fall kan det till och med helt undvikas. Sverigedemokraterna uppmärksammade i propositionen att regeringen har gett bl.a. Jordbruksverket i uppdrag att sprida information om alternativa metoder. Enligt vår uppfattning är detta något som regeringen bör prioritera ytterligare. Det grundläggande kravet enligt 19 § djurskyddslagen är att djurförsök endast får ske om syftet med försöket inte kan uppnås med någon annan tillfredställande metod. Forskning, utveckling och validering av alternativa metoder är en förutsättning för att uppfylla det kravet. Sverigedemokraterna anser att regeringen ska ge Jordbruksverket i uppdrag att gemensamt med Vetenskapsrådet, forskningsinstitutionerna och andra aktörer intensifiera arbetet med forskning och utveckling om alternativa metoder. Jordbruksverket bör även ges skyldighet att, lämpligen efter samråd med SLU och Vetenskapsrådet, godkänna alternativa metoder som anses uppfylla kraven för tillfredställande metod. I dagsläget går man omvägen via EU-kommissionen som i sin tur tar hjälp av Europeiska centret för bestämning av alternativa metoder. En ordning som kan ifrågasättas dels på grund av det direkta inflytande som externa intressenter som Cosmetics Europe (kosmetikbranschens europeiska lobbyorganisation) utövar och dels på grund av att omvägen är ytterligare ett strukturellt hinder när det gäller att flytta fram positionerna för ett ständigt starkare svenskt djurskydd.

Stockholm den 25 april 2012

Josef Fransson (SD)

Richard Jomshof (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-04-25 Bordläggning: 2012-04-26 Hänvisning: 2012-04-27
Yrkanden (1)