med anledning av prop. 2011/12:144 Senare tillämpning av vissa bestämmelser om legitimation för lärare och förskollärare och om särskild utbildning för vuxna

Motion 2011/12:Ub12 av Richard Jomshof (SD)

av Richard Jomshof (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lärarlegitimation i enlighet med punkt 1 och 2 i motionen.

Motivering

När lärarlegitimationen debatterades i kammaren våren 2011, konstaterade undertecknad att Sverigedemokraterna i grund och botten är positiva till införandet av en lärarlegitimation. Inte minst då lärarlegitimationen kan hjälpa till med att kvalitetssäkra verksamheterna och öka rättssäkerheten för eleverna. Jag hade dock några invändningar mot förslaget.

Att det under en övergångsperiod kommer att vara svårt att hitta legitimerade lärare med rätt kompetens inom vissa delar av skolväsendet, inte minst lärare som undervisar i modersmål eller yrkesämnen, har Sverigedemokraterna förståelse för. Men att bygga in undantag i lärarlegitimationen är däremot inte hållbart. Vidare är vi starkt kritiska till att lärare i modersmål och yrkesämnen ska få sätta betyg även i de fall det saknas legitimation, annat än under just en övergångsperiod.

Att regeringen nu vill flytta fram tidpunkten för införandet visar att regeringen uppenbarligen har överskattat den egna möjligheten att genomföra reformen. Att reformen flyttas fram har Sverigedemokraterna dock inga invändningar mot. Det är bättre att reformen genomförs senare och bra än i år med ett betydligt sämre resultat som följd.

Men, när regeringen nu väljer att skjuta fram genomförandet, menar jag att man samtidigt bör åtgärda de brister förslaget innehåller:

  1. För det första är det av stor vikt att regeringen tar sitt ansvar och ser till att skjuta till de medel som behövs för att reformen ska kunna genomföras så smärtfritt det bara går.

  2. För det andra måste regeringen säkerställa att lärarstudenterna garanteras sin introduktionsplats.

  3. För det tredje ska inga undantag från kravet på legitimation tillåtas. En lärarlegitimation med en rad olika undantag riskerar i själva verket att bli mer av ett slag i luften i stället för vad den är tänkt att vara, nämligen ett av många redskap avsedda för att förbättra och utveckla svensk skola.

  4. För det fjärde är det helt fel att låta lärare i modersmål och yrkesämnen få sätta betyg även i de fall det saknas legitimation.

När nu reformen skjuts upp har regeringen all möjlighet, om viljan finns, att åtgärda de problem förslaget i dag de facto innehåller och som jag framför ovan. Underfinansiering och undantag är inget annat än ett hot mot den likvärdiga och rättvisa skolan, samtidigt som det riskerar att göra reformen mer eller mindre tandlös. Och fler bakslag är inte vad denna reform behöver.

Stockholm den 9 maj 2012

Richard Jomshof (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-05-09 Bordläggning: 2012-05-21 Hänvisning: 2012-05-22
Yrkanden (1)