med anledning av prop. 2011/12:99 Vårändringsbudget för 2012

Motion 2011/12:Fi19 av Carina Herrstedt och Erik Almqvist (SD)

av Carina Herrstedt och Erik Almqvist (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens yrkande 6 i proposition 2011/12:99 och avvecklar därmed inte Statens bostadskreditnämnd (BKN).

Motivering

I regeringens vårändringsbudget för 2012 föreslås anslagsförändringar på drygt 3,4 miljarder kronor. Nästan hela anslagsförändringen kan härledas till ett ökat inflöde i sjukpenningen samt högre utgifter för statlig lönegarantiersättning. Sverigedemokraterna föreslår inga anslagsförändringar i förhållande till regeringen. Vi ställer oss också bakom de bemyndiganden som regeringen föreslår.

Det vi vänder oss mot är yrkande 6, där regeringen föreslår att Statens bostadskreditnämnd (BKN) avvecklas och i stället inkorporeras i Boverket. Regeringen motiverar förslaget genom att hänvisa till en rapport, En förstärkt analysfunktion på bostadsområdet – Konsekvenser av en eventuell sammanslagning av Statens bostadskreditnämnd och Boverket. Regeringen menar att rapporten talar för att en sammanslagning skulle förstärka kunskapsunderlagen och analyserna på bostadsområdet, genom att kompetenserna på de två myndigheterna slås samman. Detta bör man dock ställa sig något kritisk till, eftersom de två myndigheterna i dag arbetar inom relativt olika områden. BKN har regeringens uppdrag att fortlöpande redovisa utvecklingen på kredit- och kapitalmarknaderna för bostäder samt olika kundgruppers tillgång till kredit medan Boverket bl.a. ansvarar för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Det är alltså vitt skilda områden som inte på ett enkelt sätt låter sig centraliseras till en och samma myndighet. Rapporten talar om en ökad bredd i analyserna, vilket är troligt. Dock finns också risken att myndighetens nya analyser blir mindre kärnfulla eftersom hänsyn ska tas till allt fler aspekter. Nackdelarna med mindre stringenta och oberoende analyser överväger fördelarna, enligt vår mening.

Ekonomiskt förefaller fördelarna av en sammanslagning vara försumbara, på gränsen till obefintliga. Den årliga vinsten bedöms som mest kunna bli 1,1 miljoner kronor per år. Sverigedemokraterna menar att en sammanslagning av myndigheterna är behäftad med stora risker. BKN har i dag ett gott renommé och har publicerat oberoende och kritiska rapporter1, som tillfört mycket nyttig information till den bostadspolitiska debatten. Genom en sammanslagning riskerar analysernas oberoende att minska, vilket även rapporten slår fast. Analyser som går på tvärs mot verkets övriga verksamhet riskerar att prioriteras ned eller försvinna helt. Rapporten befarar att BKN:s renommé försvinner vid en sammanslagning.

Andra nackdelar är att verken i dag är tämligen olika till sin kultur och ur den aspekten inte enkelt kan sammansmältas till en enhetlig myndighet. BKN har mycket korta och snabba beslutsvägar som inte kommer att kunna bibehållas vid en fusion.

Sammanfattningvis kan sägas att dagens system med två av varandra oberoende myndigheter har fungerat väl. Riskerna med en sammanslagning är stora, men vinsterna betydligt mindre. Det finns ingen anledning att ändra på det som fungerar bra i dag, varför Sverigedemokraterna föreslår riksdagen att avslå regeringens yrkande 6 om en avveckling av BKN.

Stockholm den 26 april 2012

Carina Herrstedt (SD)

Erik Almqvist (SD)


[1]

BKN har t.ex. varit synnerligen kritisk mot utvecklingen på bolånemarknaden och talat om vikten av försiktighetskultur, i likhet med många kontinentaleuropeiska länder.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-05-02 Bordläggning: 2012-05-04 Hänvisning: 2012-05-08
Yrkanden (1)