med anledning av prop. 2012/13:115 En ny kameraövervakningslag

Motion 2012/13:Ju21 av Lena Olsson m.fl. (V)

av Lena Olsson m.fl. (V)

1Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen beslutar att anta 10 § kameraövervakningslagen med den ändringen att p. 6 i paragrafen utgår.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med en konkretisering av undantaget från tillståndsplikten i militärt syfte.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med ett förslag om tillståndsplikt för bildinspelning i butiker.

  4. Riksdagen beslutar att anta 11 § kameraövervakningslagen med den ändringen att övervakning enligt p. 3 i paragrafen får ske under högst sju dagar utan att ansökan om tillstånd gjorts.

2Kameraövervakning i militärt syfte

I propositionen föreslås att Försvarsmakten ska undantas från tillståndsplikt vid kameraövervakning från fordon, fartyg och luftfartyg osv. De flesta remissinstanserna har tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran.

Vänsterpartiet delar dock Datainspektionens bedömning att det kan finnas situationer då tillstånd inte bör krävas för Försvarsmakten, men att förslaget kan få långtgående konsekvenser som är svåra att överblicka. De förordar att ett undantag för Försvarsmakten avgränsas och konkretiseras på ett liknande sätt som övriga undantag från tillståndsplikten, exempelvis genom att det anges att kameraövervakning får ske utan tillstånd eller upplysning för att upprätthålla säkerhet vid användande av skarp ammunition.

Riksdagen bör avslå förslaget till lag om kameraövervakning 10 § 6. Detta bör riksdagen besluta.

Regeringen bör ges i uppdrag att återkomma med en konkretisering av undantaget från tillståndsplikten. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

3Kameraövervakning efter anmälan i butiker

Enligt gällande rätt är det tillåtet att, efter anmälan till länstyrelsen, i realtid övervaka alla utrymmen i en butik och att spela in och bevara bilder av kassaområdet och av in- och utgångar. Att spela in bilder från övriga delar av en butik kräver tillstånd. Den nuvarande regleringen kan uppfattas som att den tillåter övervakning av områden som omklädningsrum och toalettutrymmen efter anmälan.

Förslaget i propositionen innebär att kameraövervakning med rätt att spela in bilder i butikslokaler ska vara tillåten efter anmälan med uttryckligt undantag för att bevakning av omklädningsrum och toalettutrymmen och liknande inte är tillåtet.

Kameraövervakning av området utanför in- och utgångar till butiker ska även i fortsättningen vara tillståndspliktigt.

Vänsterpartiet anser att det även fortsättningsvis ska vara tillåtet att, efter anmälan till länsstyrelsen, i realtid övervaka i butik med undantag för områden som omklädningsrum och toalettutrymmen. För att spela in bilder i butiker ska det krävas tillstånd från länsstyrelsen, och regeringen bör återkomma med ett sådant förslag. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

4Tillfälliga undantag från tillståndsplikten

I 11 § 3 föreslås att polisen i särskilda fall får använda övervakningskamera i en månad utan tillstånd och ytterligare tid till dess att ansökan har prövats av länsstyrelsen. De situationer som avses är om det av särskild anledning finns risk för allvarlig brottslighet som innebär fara för liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av egendom. Vänsterpartiet anser i likhet med Advokatsamfundet att förslaget är för långtgående och kan komma att missbrukas och avslår förslaget. Vi föreslår att polisen blir skyldig att ansöka om tillstånd i dessa fall senast inom sju dagar. Vi föreslår att 11 § 3 sista stycket ges följande lydelse: Om ansökan om tillstånd görs inom sju dagar från det att övervakningen inleds får övervakningen bedrivas utan tillstånd till dess att ansökningen har prövats. Detta bör riksdagen besluta.

Stockholm den 9 april 2013

Lena Olsson (V)

Bengt Berg (V)

Marianne Berg (V)

Amineh Kakabaveh (V)

Lars Ohly (V)

Eva Olofsson (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-04-09 Bordläggning: 2013-04-11 Hänvisning: 2013-04-12
Yrkanden (4)