med anledning av prop. 2012/13:134 Investeraravdrag

Motion 2012/13:Sk14 av Jacob Johnson m.fl. (V)

av Jacob Johnson m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2012/13:134 Investeraravdrag.

Propositionens innehåll

Regeringen föreslår i sin proposition 2012/13:134 Investeraravdrag att ett s.k. investeraravdrag ska införas. Förslaget innebär att fysiska personer som förvärvar andelar i ett mindre företag i samband med dess bildande eller vid nyemission ska få göra avdrag med hälften av betalningen i inkomstslaget kapital. Avdraget får göras med högst 650 000 kronor, vilket motsvarar ett förvärv på högst 1,3 miljoner kronor. Därmed kan skatten sänkas med upp till 195 000 kronor per person och år.

Ökad risk för skattefusk

Skattesystemet måste vara utformat så att det är enkelt att förstå och tillämpa för den enskilda skattebetalaren. Vänsterpartiet vill därför betona vikten av att eftersträva ett system som är enhetligt och likformigt och som har så få undantag som möjligt. På så sätt minimeras också möjligheterna till skatteplanering.

Förslaget om att införa ett investeraravdrag är krångligt och ökar komplexiteten i skattesystemet. Med sina olika gränsdragningar skapas också möjligheter till skatteplanering och undandragande av skatt. Remissinstanser som Skatteverket och Ekonomistyrningsverket delar vår bedömning, och lyfter därutöver också upp att det kan bli svårt att kontrollera att reglerna efterföljs. Regeringen har under sin mandatperiod infört flera undantag från principerna om enkelhet och likformighet. Med det här förslaget fortsätter man på den inslagna vägen mot ett skattesystem fyllt av olika avdragsmöjligheter för den som besitter kunskap nog att dra nytta av dem. Vänsterpartiet är starkt kritiskt till den här utvecklingen i allmänhet och förslaget om investeraravdrag i synnerhet.

Dessutom menar vi i likhet med LO att skattelättnader som riktar sig enbart till en viss typ av företag riskerar att försämra effektiviteten i ekonomin.

Ytterligare en skattesänkning för välbeställda

Vänsterpartiet anser också att förslaget bör avvisas av fördelningspolitiska skäl. I den fördelningspolitiska bilagan till vårpropositionen skriver regeringen att inkomstskillnaderna i Sverige har ökat under en rad år. Förklaringen till detta är framför allt ökade kapitalvinster och kapitalinkomster. Regeringen bedömer att övriga kapitalinkomster (räntor och utdelningar) fått en ökad betydelse för inkomstskillnaderna. En närmare granskning visar att detta i synnerhet gäller utdelningar i fåmansföretag enligt de s.k. 3:12-reglerna. Dessa regler har regeringen successivt gjort mer och mer förmånliga, vilket beskrivits i en rapport från Expertgruppen i offentlig ekonomi. Förslaget till ett investeraravdrag kommer enligt Vänsterpartiet ytterligare att bidra till ökade inkomstskillnader genom att villkoren för personer med stora kapitalinkomster blir ännu gynnsammare än vad de är i dag.

Av skäl som anförts ovan yrkar Vänsterpartiet därför på att riksdagen av-slår regeringens proposition 2012/12:134 Investeraravdrag.

Stockholm den 24 april 2013

Jacob Johnson (V)

Ulla Andersson (V)

Rossana Dinamarca (V)

Ali Esbati (V)

Christina Höj Larsen (V)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-04-24 Bordläggning: 2013-04-29 Hänvisning: 2013-05-02
Yrkanden (1)