med anledning av prop. 2012/13:148 Genomförande av blåkortsdirektivet

Motion 2012/13:Sf7 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det avtalsförslag som ligger till grund för att arbetstillståndet beviljas ska vara rättsligt bindande.

Värdet av arbetskraftsmigration

Vi socialdemokrater ser ett värde i utbytet av kunskap och möjligheterna för människor att söka arbete över nationsgränserna. Sverige ska vara ett öppet land som ska välkomna nya medborgare men även människor från andra länder som tillfälligt väljer att bidra med sitt arbete och sin kompetens hos oss. Vi har haft en lång tradition av arbetskraftsinvandring, främst från länder inom Europa, som berikat oss. Rörlighet över gränserna är positivt i sig, och vi har mycket att vinna på att fler människor får möjlighet att komma som arbetskraftsinvandrare till vårt land. Utan arbetskraftsinvandringen går det illa för svensk tillväxt, konkurrenskraft och välfärd.

Den demografiska utmaningen

Med en befolkning som åldras snabbt kommer allt färre personer i aktiv ålder att behöva försörja en allt större grupp äldre. För tillfället går det fyra personer i åldern 15–64 år på varje person över 65 inom EU. År 2060 kommer det endast att gå två personer i arbetsför ålder på varje 65-plussare. Förändringarna kommer att gå som snabbast mellan 2015 och 2035. Vi behöver inom kort fler som kan jobba, här kan migration vara en lösning.

Ordning och reda på arbetsmarknaden

Oavsett om en tredjelandsmedborgare kommer hit som ordinarie arbetskraftsinvandrare eller genom att denne beviljats ett EU-blåkort som högkvalificerad arbetskraft ska alltid lön och andra anställningsvillkor gälla enligt svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. En person med EU-blåkort har enligt direktivet dessutom rätt till en lön som ska vara minst en och en halv gång den genomsnittliga bruttoårslönen i Sverige.

I propositionen finns i förslaget till lagtext i 6 kap. 1 § 2 utlänningslagen förutsättningar för tillstånd vad avser lön preciserat på följande sätt: ”lönen, försäkringsskyddet och övriga villkor inte är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen”.

Den enskilt viktigaste åtgärden för att säkerställa att det blir fallet är att det avtalsförslag som ligger till grund för att arbetstillståndet beviljas ska vara rättsligt bindande. Vi socialdemokrater menar att det är nödvändigt för att en arbetsgivare inte ska kunna lova en sak i tillståndsprocessen och sedan skriva något annat i anställningskontraktet.

Med det ovan anförda föreslår vi att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det avtalsförslag som ligger till grund för att arbetstillståndet beviljas ska vara rättsligt bindande.

Stockholm den 30 april 2013

Tomas Eneroth (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Eva-Lena Jansson (S)

Kurt Kvarnström (S)

Shadiye Heydari (S)

Jasenko Omanovic (S)

Annelie Karlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-05-02 Bordläggning: 2013-05-03 Hänvisning: 2013-05-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)