med anledning av prop. 2012/13:151 Överflyttning av vissa utlänningsärenden till den ordinarie migrationsprocessen mm.

Motion 2012/13:Sf13 av David Lång (SD)

av David Lång (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens förslag i de delar det avser överflyttning av vissa utlänningsärenden till den ordinarie migrationsprocessen.

Motivering

Jag anser att en utlänning som har dömts för brott och som följd av detta ska utvisas, ska utvisas fortast möjligt. I dag kan dessa individer överklaga utvisningen i Migrationsdomstolen och senare i Migrationsöverdomstolen. Detta är tidskrävande, och genom att överföra vissa utlänningsärenden till Migrationsverket tilläggs ytterligare ett steg i processen. Även om Migrationsverket ska yttra sig till domstolen så kommer det sannolikt fortfarande ta tid att genomföra domstolsprocessen. Migrationsverkets beslut kan dessutom överklagas till gällande domstolar. I enlighet med juridiska fakulteten vid Lunds universitet menar jag att detta förslag leder till en mer komplicerad och utdragen process än tidigare.

Sverigedemokraterna är generellt för en mer restriktiv och strängare kriminalpolitik.

Vi anser att kriminalpolitiken ska gynna brottsoffret och inte brottslingen. Det är inte rimligt att en brottsling som döms till fängelsestraff i dag kan få vänta med verkställigheten av detta straff om en ansökan om nåd skrivs och skickas in. Därför välkomnar jag regeringens förslag angående upphävandet av denna möjlighet.

Stockholm den 8 maj 2013

David Lång (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-05-08 Bordläggning: 2013-05-13 Hänvisning: 2013-05-14
Yrkanden (1)