med anledning av prop. 2012/13:153 Kommunal medfinansiering av statlig sjöfartsinfrastruktur

Motion 2012/13:K5 av Björn von Sydow m.fl. (S)

av Björn von Sydow m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

Motivering

Sedan 2009 har den kommunala kompetensen vidgats, vilket innebär att bidrag får lämnas till byggande av väg och järnväg som staten ansvarar för. Då riksdagen behandlade regeringens proposition 2008/09:21 Kommunala kompetensfrågor m.m. yrkade Socialdemokraterna avslag på de delar som omfattade vidgning av den kommunala kompetensen i dessa delar. I den aktuella propositionen föreslår regeringen att den kommunala kompetensen vidgas ytterligare till att även omfatta möjligheten att lämna bidrag till anläggande av allmänna farleder som staten ansvarar för.

Riksrevisionen framhåller i rapporten Medfinansiering av statlig infrastruktur (RIR 2011:28) att den medfinansiering regeringen tillämpat under senare år uppvisar klara brister. Bland annat har vissa kommuners och regioners vilja till medfinansiering gjort att mindre samhällsekonomiskt lönsamma projekt fått förtur framför mer samhällsekonomiskt lönsamma. Vi anser att infrastruktursatsningar ska styras utifrån nationella behov på en samhällsekonomiskt rationell grund, inte av enskilda kommuners eller regioners ekonomiska styrka och möjligheter till politisk påtryckning. Det statliga ansvaret för en sammanhållen planering av utbyggnaden av Sveriges infrastruktur riskerar att påverkas negativt av propositionens förslag. Statens prioriteringar ska inte på det föreslagna sättet kunna påverkas av vilka kommuner som kan skjuta till ett bidrag. Risken finns att frivilligheten för kommunerna att lämna bidrag blir till en ”frivillighet” att skjuta investeringen på framtiden eller helt avstå från den. Vi yrkar därför avslag på denna utvidgning av de nämnda principiella skälen.

I dag kan kommuner lämna bidrag till anläggning av allmänna farleder som staten ansvarar för genom s.k. förskottering. Systemet med förskotteringar har i huvudsak fungerat väl, och vi ser ingen anledning att föreslå lagändringar som påverkar den praxis som vuxit fram kring det systemet.

Större farledsinvesteringar i anslutning till viktigare hamnanläggningar förutsätter ofta olika former av investeringar i exempelvis nya väg- och järnvägssträckor m.m. Det är därför angeläget att staten följer upp de lokala investeringarna i bl.a. hamnanläggningar med nödvändiga investeringar i infrastruktur och inte överlåter sitt ansvar till kommuner och landsting.

Stockholm den 11 juni 2013

Björn von Sydow (S)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Billy Gustafsson (S)

Phia Andersson (S)

Hans Ekström (S)

Hans Hoff (S)

Lena Sommestad (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2013-06-05 Bordläggning: 2013-06-10 Hänvisning: 2013-06-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)