med anledning av prop. 2012/13:157 Anmälan enligt tjänstedirektivet av förslag till vissa kommunala föreskrifter

Motion 2012/13:N16 av Kent Persson m.fl. (V)

av Kent Persson m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör anslå medel för att kompensera kommunerna för den ökade administrativa börda som ändringen i lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden medför.

Motivering

Regeringen föreslår i propositionen bl.a. att det införs en bestämmelse i lagen om tjänster på den inre marknaden som tydliggör kommuners skyldighet att anmäla förslag till vissa föreskrifter som faller under tjänstedirektivets område.

Flera remissinstanser pekar på att anmälningsskyldigheten kommer att öka kommunernas administrativa kostnader. Mot den bakgrunden begär Jönköpings och Malmö kommuner samt SKL att de administrativa kostnaderna som följer av förslaget följs upp och kompenseras. Vänsterpartiet delar denna uppfattning.

Regeringen bör anslå medel för att kompensera kommunerna för den ökade administrativa börda som ändringen i lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden medför. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 17 juni 2013

Kent Persson (V)

Hans Linde (V)

Siv Holma (V)

Jens Holm (V)

Torbjörn Björlund (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-06-17 Bordläggning: 2013-06-24 Hänvisning: 2013-06-25
Yrkanden (1)