med anledning av prop. 2012/13:99 Vårändringsbudget för 2013

Motion 2012/13:Fi9 av Jimmie Åkesson och Sven-Olof Sällström (SD)

av Jimmie Åkesson och Sven-Olof Sällström (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

1.Riksdagen anvisar till utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 1:1 Biståndsverksamhet 719 000 000 kronor utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2013 eller således 28 772 979 000 kronor.

2.Riksdagen anvisar till utgiftsområde 8 Migration 1:1 Migrationsverket 257 000 000 kronor mindre än vad regeringen föreslagit för budgetåret 2013 eller således 2 959 507 000 kronor.

3.Riksdagen anvisar till utgiftsområde 8 Migration 1:2 Ersättningar och bostadskostnader 762 000 000 kronor mindre än vad regeringen föreslagit för budgetåret 2013 eller således 4 619 167 000 kronor.

4.Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det olämpliga i att finansiera massinvandring till Sverige genom att skära ned på biståndsverksamheten i fattiga länder.

Motivering

Sverigedemokraternas utgångspunkt är att det är betydligt mer effektivt att hjälpa människor i nöd på plats, i deras hemländer eller i närområdet, jämfört med att låta ett relativt litet antal invandra till Sverige och åtnjuta svenska förmåner. Varje enskild satsad skattekrona gör avsevärt större nytta på plats i närområdet än i Sverige.

En reflektion av denna utgångspunkt är Sverigedemokraternas satsning på UNHCR, FN:s flyktingkommissariat, vilken vida överstiger den av regeringen föreslagna anslagsnivån. Detta borgar såväl för en smart och effektiv som för en human flyktingpolitik, med ett pragmatiskt och empatiskt förhållningssätt.

Det är ur det perspektivet djupt olyckligt att regeringen väljer att minska på biståndet till fattiga länder för att kunna fortsätta att finansiera en ansvarslös, ogenomtänkt och missanpassad invandringspolitik i Sverige.

Stockholm den 18 april 2013

Jimmie Åkesson (SD) Sven-Olof Sällström (SD)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-04-25 Bordläggning: 2013-05-13 Hänvisning: 2013-05-14
Yrkanden (4)