med anledning av prop. 2013/14:173 En utvecklad budgetprocess

Motion 2013/14:K23 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)
V051

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen beslutar att 2 kap. 1–1 a § budgetlagen ska ges den lydelse som framgår av bilaga 1 i motionen.

Motivering

Regeringen lämnar i propositionen bl.a. förslag till ändringar i budgetlagen (2011:203) avseende uppföljningen och utvärderingen av de budgetpolitiska målen. Vänsterpartiet har i sak ingenting att erinra mot regeringens föreslagna ändringar men ifrågasätter den definition av målet för den offentliga sektorns finansiella sparande som anges i budgetlagen. Enligt 2 kap. 1 § budgetlagen ska regeringen till riksdagen lämna förslag till mål för den offentliga sektorns finansiella sparande (överskottsmål). I bestämmelsen anges alltså att målet för den offentliga sektorns sparande är just ett överskottsmål. Vi menar att det är olämpligt att målet i lagtext ges ett namn som också kan uppfattas som ett ställningstagande till nivån för den offentliga sektorns sparande. Nivån på den offentliga sektorns sparande är en politisk bedömningsfråga som kan variera med politiska majoriteter, men även över tid för samma politiska majoritet.

Vänsterpartiet föreslår mot denna bakgrund att ordet överskottsmål i nuvarande bestämmelse liksom i regeringens förslag till ny bestämmelse byts ut mot saldomål. Därför bör 2 kap. 1–1 a § budgetlagen ges den lydelse som framgår av bilaga 1. Detta bör riksdagen besluta.

Bilaga 1 Föreslagen lydelse i 2 kap. 1–1 a § budgetlagen

2 kap. Budgetpolitiska mål och riktlinjer.

1 §

Regeringen ska till riksdagen lämna förslag till mål för den offentliga sektorns finansiella sparande (saldomålet).

1 a §

Om riksdagen har beslutat om ett sådant saldomål som avses i 1 §, ska regeringen vid minst två tillfällen under året för riksdagen redovisa hur målet uppnås. Regeringen ska då beakta effekterna av beslutade och för riksdagen presenterade budgetpolitiska åtgärder. Regeringen ska vid en bedömd avvikelse från målet även redogöra för hur en återgång till målet ska ske.

Stockholm den 1 april 2014

Mia Sydow Mölleby (V)

Bengt Berg (V)

Marianne Berg (V)

Jacob Johnson (V)

Amineh Kakabaveh (V)

Lars Ohly (V)

Eva Olofsson (V)

Lena Olsson (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2014-04-01 Bordläggning: 2014-04-03 Hänvisning: 2014-04-04
Yrkanden (1)