med anledning av prop. 2013/14:223 Redovisningscentraler för taxi

Motion 2013/14:T13 av Anders Ygeman m.fl. (S)

av Anders Ygeman m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om undantag från taxameterkrav.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om trådlös överföring av taxameteruppgifter.

Taximarknad i kaos går ut över jobben

Den svenska taximarknaden fungerar inte bra. Seriösa taxibolag utsätts för osund illojal konkurrens av oseriösa taxibolag. De oseriösa bolagen undanhåller staten stora skatteintäkter. Samtidigt kopierar de ofta den grafiska profilen från de seriösa bolagen och använder snarlika namn. Priserna hos de oseriösa taxibolagen kan vara skyhöga då deras strategi bygger på att utnyttja bristande information hos kunderna.

Tillfälliga besökare i våra storstäder, turister eller affärsresenärer, har varit med om otäcka taxiresor. De har rest med ett oseriöst taxibolag och tvingats betala tusentals kronor för en taxiresa som de seriösa bolagen kanske tar några hundra kronor för. Vittnesmål talar om att förarna kan bli aggressiva då resenärer har synpunkter på priserna.

Även arbetsgivare vid stora resecentrum vittnar om att den oseriösa taxinäringen skapar obehag för deras egen personal. Exempelvis tar Stockholms hamnar upp att både resenärer som valt fel taxi och även Stockholms hamnars egen personal ofta upplever en hotfull stämning när oseriösa taxibolag finns i taxiköerna vid hamnarna.

Nyligen varnade även brittiska BBC Stockholmsresenärer för att ta fel taxi. Stockholm Visitors Board meddelar att man flera gånger i veckan kontaktas av personer som besökt Stockholm och är upprörda över den oseriösa taxiverksamheten.

De oseriösa taxibolagen riskerar att ge särskilt de svenska storstäderna dåligt rykte hos både turister och affärsresenärer.

Så här kan det inte fortsätta. I förlängningen går det ut över jobben i den svenska besöksnäringen. Vi har inte råd med att oseriös taxiverksamhet skadar både jobben och Sveriges rykte internationellt.

Åtta års väntan på skarpt förslag från regeringen

Obligatoriska redovisningscentraler har länge setts som ett viktigt verktyg för att kunna skapa ordning och reda i taxibranschen. Seriösa taxibolag använder redan redovisningscentraler. Skatteverkets beräkningar visar att avsaknaden av obligatoriska redovisningscentraler innebär omkring 1 miljard kronor om året i förlorade skatteintäkter.

Vi socialdemokrater ställer oss frågande till varför regeringens proposition om redovisningscentraler dröjt så länge.

Redan i oktober 2006 lade den avgående socialdemokratiska regeringen fram en lagrådsremiss om obligatoriska redovisningscentraler. Sedan dess har riksdagen riktat två tillkännagivanden till regeringen om redovisningscentraler. Frågan har även behandlats i flera interpellationsdebatter.

I november 2010 gjorde Skatteverket en hemställan till regeringen att obligatoriska redovisningscentraler skulle införas. Detta för att, som Skatteverket formulerade det, ”härigenom uppnås inte bara en ökad rättvisa i beskattningen utan det även skapas en likformighet i möjligheten att kontrollera företag inom taxinäringen”.

Den moderatledda regeringen har inneburit åtta förlorade år för den seriösa taxinäringen. Samt många miljarder i förlorade skatteintäkter och ett stort antal obehagliga taxiresor för resenärerna.

Att det sedan har dröjt nästan åtta år för den moderatledda regeringen att få fram en proposition är en gåta.

Bättre taxiverksamhet – för jobben och trafiksäkerheten

För Socialdemokraterna är det angeläget att det skapas ordning och reda i taxibranschen omgående. Vårt mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. För att nå målet behövs även en fungerande taxiverksamhet. Det utvecklar Sverige som besöksmål och främjar jobben i besöksnäringen. Sverigebilden internationellt värnas och utvecklas. Väl fungerande taxiverksamhet skapar också bättre arbetsvillkor för alla förare och en mer sund konkurrenssituation.

Trafiksäkerheten och arbetet med nollvisionen gynnas om den seriösa taxinäringen stärks. Vi ser positivt på att allt fler taxibilar utrustas med säkerhetshöjande utrustning som alkolås och autobroms.

Krav på taxameter – undantag ska inte längre vara möjligt

I dag finns möjligheter till undantag för taxameter. Det är märkligt att regeringen i samband med propositionen inte väljer att slopa taxameterundantaget. Särskilt då det i Finansdepartementets promemoria föreslogs att möjligheten att bevilja taxameterundantag skulle tas bort. Undantaget är ett kryphål och ger ingen likabehandling av taxibolagen.

Då det just är taxameteruppgifter som ska behandlas i redovisningscentralerna anser vi att det alltid ska finnas taxameter. I dag har 17 procent av taxifordonen undantag från taxameterkravet. Undantag ska längre inte kunna beviljas.

Vi ser inte några problem med att använda taxameter. De stora premiuminriktade taxibolagen i storstäderna använder taxameter och det fungerar mycket bra. Svenska Taxiförbundet bedömer det som fullt möjligt att kombinera taxameterkravet med ny teknikutveckling och användandet av appar vid taxibeställning.

Regeringens ställningstagande för fortsatt möjlighet till taxameterundantag är märkligt. Flera remissinstanser vill slopa taxameterundantaget. Skatteverket skriver i sitt remissvar ”Att utan tungt vägande skäl undanta cirka 17 % av branschen från denna kontrollmöjlighet är inte i linje med den ansats som den föreslagna regleringen innebär”. Även Transportstyrelsen som beviljar undantagen vill ta bort möjligheten. Enda undantaget enligt Transportstyrelsen bör vara för riktigt gamla taxifordon där taxameter inte är möjlig att installera.

Regeringens proposition innehåller ingen hållbar motivering till varför man behåller möjligheten att bevilja undantag från kravet på taxameter. Undantaget måste bort för att genomförandet av obligatoriska redovisningscentraler ska gå så smidigt som möjligt.

Överföring av taxameteruppgifter

I regeringens proposition anges att överföring från taxameterutrustningen till redovisningscentralen ska ske digitalt. Det är inget krav på att överföring av uppgifterna ska ske trådlöst.

Vi anser att möjligheter att hantera datafiler innan de lämnas över till redovisningscentralen öppnar upp för manipulering av uppgifter och fusk. När nu redovisningscentraler ska införas är det viktigt att välja rätt teknik från början. Krav på trådlös redovisning ska finnas med från början då det minimerar möjligheterna till fusk.

Stockholm den 12 maj 2014

Anders Ygeman (S)

Monica Green (S)

Lars Johansson (S)

Leif Pettersson (S)

Suzanne Svensson (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2014-05-12 Bordläggning: 2014-05-13 Hänvisning: 2014-05-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)