med anledning av prop. 2013/14:226 Skärpningar i vapenlagstiftningen

Motion 2013/14:Ju28 av Richard Jomshof (SD)

av Richard Jomshof (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avslå förslagspunkterna i propositionen om att införa ett system för auktorisation av skyttesammanslutningar.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen till nästa statsbudget ska återkomma med ett förslag om att minska polisens handläggningstider för skjutvapenlicens samt tillstånd för vapen- och ammunitionsförvaring.

Motivering

Hösten 2013 sammanträdde Sverigedemokraternas partistämma för årsmöte med ombud från varje lokalavdelning. Där fattade hela partiet, som består av många sport- och jaktskytteengagerade medlemmar, ett kollektivt beslut om att partiet inte kommer att stödja några förslag som inskränker vapenägandet för Sveriges sportskyttar och jägare på ett orimligt sätt.

Det är denna hållning vi fortsatt kommer att driva. Sverigedemokraterna kommer därför kategoriskt att rösta nej till alla onödiga inskränkningar av det legala vapenägandet. Vi tycker därför att det är bra att många av de mycket kritiserade förslag som tidigare föreslagits av regeringens utredning är bortplockade i propositionen. Samtidigt återstår ett förslag som Sverigedemokraterna inte kan ställa sig bakom, nämligen det om auktorisation.

Regeringen föreslår i propositionen att skyttesammanslutningar först ska auktoriseras av Rikspolisstyrelsen för att få inneha vapen. Kraven för auktorisation föreslås vara att sammanslutningen är en stabil organisation, att den bedriver skytteverksamhet samt har hög säkerhet – dvs. samma krav som skyttesammanslutningar måste uppfylla i dag. Regeringen skriver själv till och med: Det system för auktorisation som föreslås av utredningen motsvarar i stort dagens ordning.1

Exakt hur kraven på stabil organisation, bedrivande av skytteverksamhet och säker vapenhantering ska utformas, anges dock ej i propositionen. Med hänsyn till att uppgifterna är av så detaljerad natur anser regeringen dock inte, till skillnad från flera av remissinstanserna, att det är lämpligt att dessa anges i lag eller förordning.2

Regeringen avser i stället bemyndiga polisen att meddela föreskrifter om närmare krav. På så sätt kringgår regeringen riksdagens granskning av huruvida de specificerade kraven kommer att vara väl utformade, och huruvida de kommer att påverka Sveriges jakt- och sportskyttar negativt eller ej. Detta är något Sverigedemokraterna inte kan ställa upp på.

Liksom remissinstanserna Förvaltningsrätten i Uppsala, Naturvårdsverket, Jägarnas Riksförbund och Sveriges Vapenägares Förbund anser vi att regeringen borde ha redovisat de närmare kriterierna för auktorisation öppet i propositionen genom att de införts i lag. Detta särskilt med avseende på att regeringen inte påvisat något konkret problem med den nuvarande ordningen.

I enlighet med vad Sverigedemokraterna tidigare beslutat, identifierar vi sammanfattningsvis detta förslag som en möjlig och orimlig inskränkning på skytteföreningars verksamhet. Vi yrkar därför avslag på de delar i propositionen som rör förslaget om auktorisation.

Vad gäller vapenägandet i övrigt anser Sverigedemokraterna att Sveriges jakt- och målskyttar samt personer med ett historiskt intresse för vapen och vapensamlingar utgör ett positivt inslag i Sverige. De regler och de rutiner som vapenägandet medför bidrar till att medborgare blir mer ansvarfulla och tänker på säkerheten kring sig själva och sina medmänniskor.

Sverigedemokraterna vill poängtera att det finns nästan 590 000 vapenägare i Sverige i dag, som inte utgör något problem, och som inte bör få se sina fritidsintressen inskränkas i onödan. Det egentliga problemet med organiserad brottslighet och beväpnade uppgörelser är inte legalt vapenägande, utan att regeringen monterat ned våra gränsskydd till den grad att det strömmar in narkotika, illegala invandrare och inte minst illegala vapen.

Vi menar därför att vi politiker gott kan underlätta för denna stora grupp skötsamma medborgare som utövar sport- eller jaktskytte, eller har ett historiskt intresse för vapen. Ett första steg i denna riktning bör vara att minska de hiskeliga handläggningstider som polisen dras med vad gäller licensgivning för vapen samt tillstånd för vapen- och ammunitionsförvaring. Bara hos Polismyndigheten i Stockholms län hade man vid början av 2014 en kö om 5 000 liggande ärenden, och det kan gå flera månader innan man ens får en tilldelad handläggare.3

Sverigedemokraterna yrkar därför på att regeringen till nästa statsbudget ska återkomma med ett förslag om att minska polisens handläggningstider för skjutvapenlicens, samt tillstånd för vapen- och ammunitionsförvaring.

Stockholm den 22 maj 2014

Richard Jomshof (SD)


[1]

S. 19 i prop.

[2]

Prop. 2013/14:226 s. 21.

[3]

http://www.metro.se/nyheter/jagare-rasar-mot-langa-vantetider-for-vapenlicens/EVHnap!GQzZKX8aLgwiI/.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2014-05-22 Bordläggning: 2014-05-27 Hänvisning: 2014-05-28
Yrkanden (2)