med anledning av prop. 2013/14:232 Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten

Motion 2013/14:Ju30 av Lena Olsson m.fl. (V)

av Lena Olsson m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att på samma sätt som civilanställda nu ges ökade utvecklingsmöjligheter, ska poliserna också ges bättre utvecklingsmöjligheter genom att polisutbildningen ska göras om till en modern och attraktiv treårig högskoleutbildning.

Motivering

Vänsterpartiet har inget att erinra mot regeringens förslag att utöka befogenheterna för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. När det gäller civilanställd personal är dessa en mycket viktig del av polisens arbete. Dels finns det civilanställda som genomgått utbildning för att delta i brottsutredningar, dels är det viktigt att det administrativa stödet till polisen fungerar för att medborgarperspektivet ska tas till vara i polisverksamheten.

Vänsterpartiet anser dock att det är mycket viktigt att specialistkompetens inte bara inhämtas utifrån utan att det är viktigt att även kompetensen inom poliskåren höjs.

Polisyrket är ett av de mest krävande yrken man kan tänka sig. Dagens polisarbete kräver också i mångt och mycket andra kunskaper, erfarenheter och förutsättningar än förr. Att vara polis har länge varit ett livstidsyrke. Så är det inte längre. Rörligheten för personer med polisutbildning har ökat och det är mycket positivt. Liksom för andra yrken är det bra om personer söker erfarenheter från olika områden, att man kan lämna yrket men också komma tillbaka. För att polisen ska kunna bli så effektiv som möjligt krävs att polisutbildningen är anpassad till moderna krav.

För att kunna använda de mest effektiva metoderna krävs utbildning och forskning. Att polisutbildningen behöver reformeras vet vi sedan länge och detta är en förutsättning för nödvändig utveckling av polisyrket. Vänsterpartiet anser att utbildningen måste bli en högskoleutbildning med starkare band till polisverksamheten redan under utbildningstiden. Att utbildningen blir en del av den reguljära högskolevärlden innebär också att forskning och samverkan med andra utbildningsområden kan utvecklas. Regeringen bör snarast återkomma med förslag som innebär att polisutbildningen förlängs till att omfatta minst tre år och införlivas i den ordinarie högskoleutbildningen. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Framtidens poliser behöver vara mer välutbildade för att de ska kunna specialisera sig. För att kunna rekrytera de mest lämpade till polisyrket måste polisen kunna erbjuda specialiseringsmöjligheter. Yrket behöver breddas såtillvida att andra kunskaper än rent polisiära tas bättre om hand. Här har polismyndigheterna redan börjat arbeta, men det finns mer att göra. I sammanhanget är det viktigt att påpeka att även om specialiseringen är viktig får den inte utvecklas på bekostnad av allmäntjänsterna, utan det bör finnas en god balans. Vänsterpartiet har i tidigare motioner lagt förslag om specialisering vad gäller miljöbrott och arbetsmiljöbrott men också vad gäller djurskydd. Andra exempel där mer specialisering behövs, utan att göra listan uttömmande, är it-relaterad brottslighet, våld mot kvinnor, sexualbrott och ekonomisk brottslighet.

Stockholm den 11 juni 2014

Lena Olsson (V)

Bengt Berg (V)

Marianne Berg (V)

Amineh Kakabaveh (V)

Lars Ohly (V)

Eva Olofsson (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2014-06-11 Bordläggning: 2014-06-23 Hänvisning: 2014-06-24
Yrkanden (1)