med anledning av prop. 2013/14:46 Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län

Motion 2013/14:K12 av Karin Åström m.fl. (S)

av Karin Åström m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återkomma med en helhetslösning av regionfrågan.

Motivering

Landstinget i Norrbotten har ansökt om att få bilda regionkommun. Alla partier, utom Moderaterna, i landstinget är överens om behovet av att genomföra detta snarast. Samtliga kommuner i Norrbotten har ställt sig bakom ansökan. Det finns därför en mycket stor och bred politisk enighet bakom ansökan om att bilda regionkommun.

Regeringen har i proposition 2013/14:46 Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län, lagt fram till riksdagen att de landsting där ansvarsfördelningen redan har överlämnats från staten till ett regionalt politiskt organ, ett s.k. samverkansorgan, ska få ta över det regionala utvecklingsansvaret i länet.

Norrbotten har inte fått sin ansökan beviljad och får därmed inte ta över det regionala utvecklingsansvaret. När de folkvalda med en bred förankring i Norrbotten söker ett utökat ansvar för länets utveckling, får man nej av regeringen utan närmare motivering. Detta innebär att det inte blir likvärdiga förutsättningar för olika läns regionala utvecklingsarbete.

Regeringen har klargjort att man inte vill bilda regionkommuner om det inte finns ett brett stöd för en sådan förändring. Norrbotten uppfyller de krav som regeringen ställer, eftersom endast Moderaterna avvisar förslaget. Det är en bred politisk uppslutning av partierna i landstinget, och länets kommuner står bakom ansökan om att bilda regionkommun. Enligt vår mening är det otillfredsställande att Norrbottens ansökan inte heller har remissbehandlats. Vi är övertygade om att det kommer att framgå tydligt i ett remissförfarande att Norrbottens län uppfyller alla kriterier för att få ansökan godkänd.

Vi anser att det bör vara folkvalda församlingar som ska ha ansvaret för att leda och samordna det regionala utvecklingsarbetet. Det skapar en bättre demokratisk förankring och ger ett starkare mandat att kraftfullt och effektivt driva det regionala tillväxtarbetet. Det är svårt att förstå varför regeringen – utan närmare förklaring – överger sin tidigare inställning från 2010, som då delades av en enhällig riksdag. Därmed överger man också den överenskommelse som partierna i regeringen 2009 träffade i regionfrågan om att stödja regioninitiativ som kommer underifrån. Norrbotten har ett starkt under­ifrånperspektiv.

För oss i Norrbotten handlar regionkommun om att skapa bättre förutsättningar för jobb, tillväxt och lokal utveckling. Vi vill att Norrbotten får de nödvändiga instrumenten och därmed likvärdiga förutsättningar som de delar av Sverige som har eller nu får införa regionkommuner, detta grundat på att vi faktiskt uppfyller de kriterier som regeringen fastslagit. Det är rimligt att regeringen tar ett helhetsansvar och ger likvärdiga förutsättningar för det regionala utvecklingsarbetet i hela Sverige.

Stockholm den 11 december 2013

Karin Åström (S)

Sven-Erik Bucht (S)

Maria Stenberg (S)

Tomas Nilsson (S)

Hannah Bergstedt (S)

Leif Pettersson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-12-11 Bordläggning: 2013-12-17 Hänvisning: 2013-12-18
Yrkanden (1)