med anledning av prop. 2014/15:112 Nordisk balansavräkning

Motion 2014/15:3097 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska säkerställa att den systemansvariga myndigheten inte uppdrar åt någon aktör utanför det gemensamma nordiska samarbetet att utföra balansavräkningen.

Motivering

Sverigedemokraterna ser positivt på ett utökat svenskt samarbete och en gemensam energimarknad med bl.a. Norge och Finland. Detta samarbete genererar en trygg energiförsörjning gällande både bas- och reglerkraft samt konkurrenskraftiga elpriser. Vi ser även positiva effekter gällande ett minskat koldioxidläckage. Mot denna bakgrund är vi positiva till de förslag som lämnas i propositionen, men anser att det på en punkt krävs ett förtydligande. Enligt regeringens förslag ska den systemansvariga myndigheten få uppdra åt någon annan att utföra avräkningen.

Propositionen utgår ifrån ett samarbete ur ett nordiskt perspektiv och regeringen framhåller att avsikten är att balansavräkningen ska utföras av det gemensamma bolaget eSett Oy, som har säte i Finland.  Detta har vi sverigedemokrater inga invändningar emot, men vi anser att det är angeläget att det tydliggörs att balansavräkningen inte utförs av någon aktör utanför det gemensamma nordiska samarbetet. Riksdagen bör därför tillkännage för regeringen som sin mening att regeringen ska säkerställa att den systemansvariga myndigheten inte uppdrar åt någon aktör utanför det gemensamma nordiska samarbetet att utföra balansavräkningen.

.

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Josef Fransson (SD)

Johan Nissinen (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-06-09 Bordlagd: 2015-06-11 Hänvisad: 2015-06-12
Yrkanden (1)