med anledning av prop. 2014/15:121 Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

Motion 2014/15:3099 av Torbjörn Björlund m.fl. (V)

av Torbjörn Björlund m.fl. (V)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår proposition 2014/15:121.

Motivering

I propositionen föreslås förlängning av lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa. Vänsterpartiet yrkade avslag på propositionen om den ursprungliga lagstiftningen. Vi anser att de invändningar som då kom mot förslaget och som nu kommit mot den föreslagna förlängningen, fortfarande är relevanta och motiverar ett avslag på propositionen.

Vi delar den kritik som framförts av ett antal remissinstanser. Vi är tveksamma till att svåra etiska frågor om stora befolkningsbaserade register kan detaljregleras i lag eller förordning, samt lämpligheten i att ge universitet och högskolor möjlighet att föra egna register för befolkningsbaserad forskning. Vänsterpartiet menar att det finns en risk för att integritetsskyddsfrågorna inte kommer att tas på tillräckligt allvar när den ansvarige för personuppgiftsbehandlingen i registret, dvs. högskolan eller universitetet, även är den som har direkt nytta av personuppgiftsbehandlingen i form av forskningsresultat, anslagsmedel, osv.

Vidare menar vi att regeringen borde ta Datainspektionens invändningar gällande lagstiftningens förenlighet med dataskyddsdirektivet på större allvar. Datainspektionen menar att lagstiftningen inte uppfyller direktivets krav på att ändamål ska vara särskilda och uttryckligt angivna.

De frågor som den föreslagna lagen avser att reglera kräver enligt vår mening en grundligare utredning och beredning. Därför borde regeringen inte heller denna gång föreslå särskild lagstiftning som föregår beredningen av Registerforskningsutredningens förslag (SOU 2014:45). Det kan noteras att även denna utrednings förslag har fått kritik ur integritetsskyddssynpunkt. Riksdagen bör därför avslå propositionen. Detta bör riksdagen besluta.

.

Torbjörn Björlund (V)

 

Ulla Andersson (V)

Ali Esbati (V)

Christina Höj Larsen (V)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Daniel Riazat (V)

Daniel Sestrajcic (V)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-06-11 Bordlagd: 2015-06-16 Hänvisad: 2015-06-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)