med anledning av prop. 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården

Motion 2014/15:3009 av Per Ramhorn (SD)

av Per Ramhorn (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår proposition 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården.

Motivering

Sverigedemokraterna är i grunden positiva till valfrihet och konkurrens. Ett brett utbud av utförare stimulerar till ökad kreativitet och effektivitet samt så förbättrar det även möjligheterna för att den enskilde medborgaren ska finna en välfärdstjänst vars utformning och inriktning passar just hans eller hennes individuella behov och när det kommer till lagen om valfrihet har denna för många patienter och brukare varit av stor betydelse, både vad gäller att stärka patientens egen valfrihet men även för tillgängligheten inom primärvården.

Regeringen har valt att ingå i en överenskommelse med Vänsterpartiet och föreslår för riksdagen ett förslag som inte har stöd runt om i landet. Majoriteten av remissinstanserna avstyrker förslaget med hänvisning till att det bland annat kommer påverka patienternas valmöjligheter på ett negativt sätt, att förslaget får oönskade följder och att det finns en risk att det blir färre vårdcentraler. Myndigheten för vårdanalys ser risker kring att den föreslagna lagändringen medför försämrad likvärdighet över landet och Vårdförbundet menar att förslaget motverkar patientens egna fria val och inskränker därmed patientens rätt i vården.

Sverigedemokraterna kan därför inte ställa sig bakom förslaget om upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården, då det motverkar tillgänglighet och patienternas valmöjligheter.

.

Per Ramhorn (SD)

Motionen behandlas inte Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-21 Granskad: 2014-11-24 Bordlagd: 2014-11-25 Hänvisad: 2014-11-26 Förfallen: 2014-12-15
Yrkanden (1)