med anledning av prop. 2014/15:44 Möjligheter till fjärrundervisning

Motion 2014/15:3032 av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD)

av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma senast den 1 september 2015 med ett förslag till lag om ändring i 23 kap. 4 § skollagen (2010:800).
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fjärrundervisning bör kunna anordnas i fler ämnen än vad regeringen föreslår i proposition 2014/15:44.
  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen dels ska förtydliga att man i en utvärdering av fjärrundervisning särskilt ska granska hur lagändringen påverkar huvudmännens incitament att anställa behöriga lärare, dels ska särskilt följa försöksverksamhet med fjärrundervisning i alla ämnen och dels ska återkomma med en delrapport senast 2017.

Motivering

Svenska elevers rätt till undervisning måste vara i fokus i den svenska skolan. Undervisningen ska präglas av likvärdighet, hög kvalitet och tillgänglighet. För ett land som Sverige, med stora avstånd och stora variationer av befolkningsmängd i våra kommuner, ställer detta krav på flexibla och smarta lösningar som sätter elevernas rätt till undervisning i fokus.

Fjärrundervisning är en sådan lösning. För små kommuner med ett litet elevunderlag, eller kommuner med stora avstånd, kan fjärrundervisning betyda skillnaden mellan att få undervisning och att inte få undervisning. Möjligheten till fjärrundervisning är central för att säkerställa lika villkor och en förutsättning för kommuner och skolor att kunna erbjuda adekvat undervisning. Såsom regeringens förslag i proposition 2014/15:44 lyder skapas onödiga hinder för detta.

I propositionen föreslår regeringen att fjärrundervisningen endast bör vara möjlig i ett begränsat antal ämnen eller viss undervisning och att regeringen bör fatta beslut om vilka ämnen eller annan undervisning som fjärrundervisning får erbjudas. I likhet med flera remissinstanser, däribland Umeå universitet, SKL och Friskolornas riksförbund, anser vi att en sådan restriktion är alltför begränsande. Förutsatt att läraren är legitimerad, ser vi inga hinder till en mindre restriktiv hållning då det gäller vilka ämnen som regeringen anser ska kunna undervisas genom fjärrundervisning.

Alla elever, oavsett om man går i en kommunal eller fristående skola, ska ha lika villkor och lika goda förutsättningar att hämta in, och ta in kunskap. Därför bör också kommunala och fristående skolor ha möjlighet att anordna fjärrundervisning efter samma förutsättningar.

Förslaget i proposition 2014/15:44 innebär att 23 kap. 4 § skollagen nu får följande lydelse:

Inom gymnasieskolan får uppgifter som avser undervisning i karaktärsämnen som har en yrkesinriktad eller estetisk profil överlämnas på entreprenad.

Inom grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan får en enskild huvudman överlämna uppgifter som avser modersmålsundervisning på entreprenad.

Inom grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan får uppgifter som avser fjärrundervisning överlämnas till staten på entreprenad. Sådana uppgifter får inte överlämnas till en enskild fysisk eller juridisk person.

För att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att tillgodogöra sig undervisning och för att underlätta för kommunala huvudmän att anordna fjärrundervisning anser vi att 23kap. 4 § skollagen i stället borde få följande lydelse:

Inom gymnasieskolan får uppgifter som avser undervisning i karaktärsämnen som har en yrkesinriktad eller estetisk profil överlämnas på entreprenad.

Inom grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan får en huvudman överlämna uppgifter som avser modersmålsundervisning på entreprenad.

Inom grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan får uppgifter som avser fjärrundervisning överlämnas till staten eller annan skolhuvudman på entreprenad.

Regeringen bör senast den 1 september 2015 återkomma till riksdagen med ett sådant lagförslag.

Vidare ställer vi oss positiva till regeringens förslag på en utvärdering av effekterna av fjärrundervisning men vi vill gärna se några förtydliganden. Alliansen föreslår att regeringen ska förtydliga att man särskilt ska granska hur lagändringen påverkar huvudmännens incitament att anställa behöriga lärare, särskilt följa försöksverksamhet med fjärrundervisning i alla ämnen och återkomma med en delrapport senast 2017. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna. Med detta förslag säkerställer vi att alla elever, i alla kommuner och oavsett skola, får tillgång till lika goda förutsättningar att tillgodogöra sig undervisning och kunskap. Det stärker likvärdigheten och ökar kvaliteten och tillgängligheten.

.

Christer Nylander (FP)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Annika Eclund (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-01-21 Bordlagd: 2015-01-22 Granskad: 2015-01-22 Hänvisad: 2015-01-27
Yrkanden (3)