med anledning av prop. 2014/15:5 Ny instansordning för inrättande av exportbutik på flygplats

Motion 2014/15:3010 av David Lång m.fl. (SD)

av David Lång m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förenklad administration vid inrättande av exportbutiker på flygplatser.

Motivering

I propositionen föreslås att ansvaret för ärenden om tillstånd att inrätta exportbutik på flygplats flyttas från regeringen till Skatteverket. Detta ser vi som en i grunden bra åtgärd som vi tillstyrker. Beviljandet av tillstånden är normalt en ren formalitet, eftersom ingen lämplighetsprövning görs enligt nuvarande ordning och inte heller föreslås i den nya ordningen.

Propositionens förslag innebär dock en risk för ökad byråkrati, genom att myndighetsbeslutade tillstånd kan överklagas i domstol. Lagrådet anför följande i sitt yttrande: Lagrådet ifrågasätter om det är motiverat att behålla ordningen med tillståndsbeslut. När ordningen inte innefattar en prövning i sak framstår den som meningslös byråkratisk omgång, särskilt som den föreslagna ändringen medför att en rätt till domstolsprövning måste införas. Om det anses att en kontrollmöjlighet alls behövs borde det vara tillräckligt att flygplatshållaren är skyldig att till Skatteverket anmäla sin avsikt att inrätta en exportbutik.

Lagrådet föreslår därefter en ändrad lydelse av lagförslagets 3§, andra stycket: En flygplatshållare som avser att inrätta en exportbutik på flygplatsen ska anmäla detta till Skatteverket.

Vi menar att detta är en högst relevant ståndpunkt. Vi bör, för att upprätthålla förtroendet för lagstiftaren, aktivt verka för att förenklingar i olika regelverk genomförs där det är möjligt. I detta fall har vi en uppenbar möjlighet att göra exakt det

Propositionens förslag till utformning av lagen går dessutom emot regeringens eget inriktningsförslag för Skatteverket, som presenteras i budgetpropositionen för 2015. I avsnittet om utgiftsområde 3, Skatt, till och exekution, avsnitt 2.6 anförs följande: De regelverk och rutiner som myndigheterna själva disponerar över ska vara så enkla som möjligt. Regeringen understryker betydelsen av det fortsatta förenklingsarbetet och att myndigheterna aktivt bidrar med att utarbeta förslag till förenklingar av de nationella och internationella regelverken, med beaktande av behovet av kontrollmöjligheter.

Det är vår mening att regeringen i detta stycke bör följa sina egna direktiv och att det i detta fall måste leda till att Lagrådets förslag till förenkling bifalles och att lagförslagets 3§ tredje stycket, samt § 6 och § 7, därmed också stryks eftersom inget tillstånd utfärdas.

.

David Lång (SD)

Olle Felten (SD)

Anna Hagwall (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-21 Granskad: 2014-11-24 Bordlagd: 2014-11-25 Hänvisad: 2014-11-26
Yrkanden (1)