med anledning av prop. 2014/15:68 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

Motion 2014/15:3056 av Allan Widman m.fl. (FP, M, C, KD)

av Allan Widman m.fl. (FP, M, C, KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ta de initiativ som krävs för att säkerställa tillräcklig tillgång till Medevac-förmåga (medicinsk evakuering) inom ramen för FN:s stabiliseringsinsats i Mali (Minusma).

Motivering

I proposition 2014/15:68 föreslår regeringen att det svenska styrkebidraget till FN:s stabiliseringsinsats Minusma i Mali, som påbörjades hösten 2014 och som blir fulltaligt våren 2015, förlängs till utgången av juni 2016. Den svenska insatsen består av ett underrättelsekompani och en nationell stödenhet och utgör en viktig del av Minusmas underrättelseenhet ASIFU. Enligt förslaget i propositionen ska det svenska bidraget till FN-insatsen i Mali under normala förhållanden uppgå till cirka 320 personer.

Alliansen ställer sig bakom propositionens förslag om att ställa en svensk väpnad styrka till Minusmas förfogande fram till slutet av juni månad 2016. Vi välkomnar den svenska insatsens bidrag till förstärkt säkerhet och stabilitet i Mali i enlighet med FN:s säkerhetsråds mandat.

Ända sedan upprättandet av FN-insatsen har det dock funnits en rad frågetecken kring Minusmas förmåga att evakuera skadad personal. Förmågan till så kallad medicinsk evakuering, Medevac, är fortfarande begränsad. Minusma har till exempel inte kunnat undsätta skadade nattetid. Medevac-förmågan kan teoretiskt förstärkas genom att de helikoptrar som Nederländerna förfogar över nyttjas. Men för det krävs särskilda beslut, planering och övning.

Minusma har ställt i utsikt att insatsen inom kort ska få tillgång till en del av de helikoptrar som behövs för att den medicinska evakueringen ska fungera fullt ut. Dessa helikoptrar är emellertid av modellen mindre, och de saknar det utrymme som krävs för att en bår ska få plats inuti helikoptern. Tidsplanen för när resterande helikoptrar ska levereras, och insatsen därmed nå fullgod Medevac-förmåga, är i dagsläget fortfarande osäker. Men även om de övriga större helikoptrarna som behövs skulle levereras redan under våren saknas i dagsläget det hangarutrymme som krävs. Ett arbete som beräknas vara klart först i juni.

Tillgången till medicinsk evakuering med helikopter är en kritisk förmåga som utgör en mycket viktig komponent i sjukvårdskedjan. När den saknas begränsas kraftigt användbarheten av utsänd militär trupp i internationella insatser. Men trots att Medevac-förmågan inom Minusma fortsätter att vara begränsad och trots att tidsplanen för en lösning fortsatt är osäker, berör regeringen inget av detta i den aktuella propositionen. Alliansen anser därför att regeringen bör ta de initiativ som krävs för att säkerställa tillgången till tillräcklig Medevac-förmåga inom ramen för Minusma.

Vad gäller tillgång till sjukhus noterar Alliansen att Försvarsmakten nu uppger att det finns en överenskommelse om att svenska soldater, liksom övrig Minusma-personal, kan omhändertas på det regionala fältsjukhus som drivs av Tyskland inom ramen för EUTM (EU Training Mission) Mali. Det är ett välkommet besked.

.

Allan Widman (FP)

Karin Enström (M)

Kerstin Lundgren (C)

Mikael Oscarsson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-03-31 Granskad: 2015-04-02 Bordlagd: 2015-04-07 Hänvisad: 2015-04-08
Yrkanden (1)