med anledning av prop. 2014/15:71 Förenklingar i anläggningslagen

Motion 2014/15:3059 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett kulturreservat inte ska jämställas med en fastighet vid tillämpningen av anläggningslagen.

Motivering

Moderaterna värnar fastighetsägares äganderätt och rättigheter och möjligheter för näringsidkare och verksamhetsutövare, oavsett om deras verksamhet är affärsmässig eller sker på ideell basis inom ett av kommunen eller länsstyrelsen inrättat kulturreservat.

Moderaterna är kritiska till att förslaget innebär att ett kulturreservat jämställs med en fastighet vid tillämpning av anläggningslagen samt att kulturreservat vid tillämpning av lagen ska företrädas av den som har beslutat om reservatet.

Fastighetsägaren eller brukaren är vanligen i hög grad delaktig i formuleringen av kulturreservatets syfte och de förbud och föreskrifter som skall gälla för reservatet. En god förankring bland mark- och sakägare är av central betydelse för att åstadkomma långsiktigt hållbara lösningar vad gäller förvaltningen i form av driften och bevarandet av ett kulturreservat. Moderaterna värnar om att mark och sakägare ska kunna delta aktivt och ha inflytande över planeringen av bevarandearbetet.

Inrättandet av kulturreservat innebär att markägaren, eller den som genom arrende eller annat upplåtelseavtal nyttjar en viss fastighet, begränsas i möjligheten att nyttja fastigheten. Ett kulturreservat inrättas normalt för att värna miljöer där det redan bedrivs någon form av verksamhet och bygger då på att verksamheten ska drivas vidare av en näringsidkare eller förening. Kommunen eller länsstyrelsen upprättar i samråd med fastighetsägaren skötselavtal och andra överenskommelser. Däri ingår inte rätten att företräda fastighetsägaren vid tillämpning av exempelvis anläggningslagen. Det kan finnas situationer då istället ägaren eller nyttjaren av fastigheten bör ges möjlighet att företräda ett kulturreservat.

.

Ewa Thalén Finné (M)

Jessika Roswall (M)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Thomas Finnborg (M)

Mats Green (M)

Maria Malmer Stenergard (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-04-01 Granskad: 2015-04-01 Bordlagd: 2015-04-07 Hänvisad: 2015-04-08
Yrkanden (1)