med anledning av prop. 2014/15:88 Statens stöd till dagspressen

Motion 2014/15:3066 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (SD)

av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda ett avskaffande av det statliga presstödet.

Motivering

Regeringens förslag på förändring av reglerna för presstöd grundar sig till stor del på Presstödskommitténs slutbetänkande Översyn av det statliga stödet till dagspressen (SOU 2013:33).

Kommitténs uppdrag var att göra en översyn av det statliga stödet till dagspressen utifrån en bred genomlysning av dagens konkurrensförutsättningar på mediemarknaden och behoven av stöd till dagspressen. Bedömningen skulle göras med utgångspunkt i en analys av stödets samlade effekter på det utbud som erbjuds konsumenterna från såväl tidningssektorn som andra delar av mediemarknaden. Utifrån denna översyn skulle kommittén lämna förslag till hur ett framtida stödsystem kan utformas. Kommittén fick också lämna förslag till andra kostnadseffektiva insatser för dagspressen, såsom regelförenkling eller åtgärder för bättre samordning av distribution. Om det var relevant med utgångspunkt i de förslag som lämnats, skulle kommittén även lämna förslag på en förändrad myndighetsorganisation. Direktiven anger ej att kommittén skall utreda huruvida det statliga presstödet skall finnas kvar, eller avskaffas.

I Sverigedemokraternas budgetmotion för 2015 (2014/15:3003) föreslog vi en succesiv avtrappning av presstödet. Då vår budget ej bifölls ser vi dock ett värde i att utreda ett eventuellt avskaffande av det statliga presstödet och menar samtidigt att resultatet av en sådan utredning också skall utgöra grund för en framtida förändring på området.

.

Jonas Millard (SD)

Fredrik Eriksson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-04-07 Bordlagd: 2015-04-09 Granskad: 2015-04-09 Hänvisad: 2015-04-10
Yrkanden (1)