med anledning av prop. 2015/16:199 Vildsvin och viltskador

Motion 2016/17:145 av Runar Filper m.fl. (SD)

av Runar Filper m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår propositionen i den del som gäller utfodring av vilt.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om anmälningsförfarande vid kameraövervakning av vildsvin och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen har nyligen lagt fram en proposition om vildsvin och viltskador. Tyvärr medför den nya problem och lämnar gamla problem olösta.

Här finns t.ex. ett utfodringsförbud som ger upphov till juridiska oklarheter. Länsstyrelserna skulle omedelbart få många fall av utfodring på sina bord, men regeringens proposition ger utrymme för olika tolkningar. Därmed föreligger en överhängande risk för att förbudet får vitt skilda bedömningar om vad som är utfodring från fall till fall. Det framgår inte av propositionstexten hur allt detta ska hanteras i praktiken. En väl avvägd utfodring kan minska både antalet trafikolyckor med vilt och skador på grödor och skog, eftersom utfodringen styr djurens stråk. På så vis kan man förvalta viltet på ett sätt som tar tillvara fördelarna med vildsvinsjakt medan nackdelarna med vildsvinsstammen blir mer hanterbara. Men detta skulle försvåras eller helt omöjliggöras om ett generellt utfodringsförbud infördes. Vad gäller den oönskade utfodring som propositionens avsnitt om viltutfodring försöker komma till rätta med så regleras den redan till stor del av nuvarande lagstiftning.

Andra frågor lämnas olösta i propositionen. Fortfarande behövs förenklingar för hantering och försäljning av vildsvinskött, vilket skulle förbättra tillgången marknaden. Det skulle också vara en morot för ökad avskjutning, vilket i sig skulle bidra till minskade skador på grödor och skog.

Vi noterar också att regeringen inte går vidare med undantag från tillståndsplikten. Regeringen blundar därmed för att en majoritet av remissinstanserna tillstyrker att ersätta tillståndsplikten för kameraövervakning av vildsvin med ett anmälningsförfarande.

Ärenden och mål som gäller skydds- och licensjakt på de stora rovdjuren björn, varg, järv, lo eller kungsörn ska handläggas skyndsamt med förtur i domstolen. Beslut om skyddsjakt syftar till att förhindra skador vid rovdjursattacker, vilket kräver snabba beslut. Beslut om licensjakt som överklagas kräver en skyndsam hantering för att domstolarna skall hinna avgöra målen före jakttidens början.

Den sammantagna analysen innebär att Sverigedemokraterna inte avser att tillstyrka propositionen i dess nuvarande utformning.

.

Runar Filper (SD)

Anders Forsberg (SD)

Martin Kinnunen (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-28 Bordlagd: 2016-09-29 Granskad: 2016-09-29 Hänvisad: 2016-10-11
Yrkanden (2)