med anledning av prop. 2016/17:131 Grovt fordringsbedrägeri och andra förmögenhetsbrott

Motion 2016/17:3700 av Adam Marttinen (SD)

av Adam Marttinen (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen antar 10 kap. 4 § regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken med den ändringen att orden fängelse i högst ett år i första stycket ska bytas ut mot fängelse i högst två år.

Motivering

Sverigedemokraterna ser ett växande problem med oseriösa företag som utnyttjar reglerna genom bedrägerier med s.k. bluffakturor och ställer sig därmed positiva till införandet av en ny brottsbestämmelse, grovt fordringsbedrägeri, med syftet att leda till minskad brottslighet.

Inom flera områden i dag i Sverige ligger nivåerna på straffen klart under vad som kan motiveras utifrån brottens allvar. Sverigedemokraterna anser därför att det är positivt att straffskalorna för flertalet förmögenhetsbrott skärps, bl.a. genom att fängelse introduceras som minimistraff för flertalet brott men även att straffmaximum skärps i vissa fall.

Regeringen har dock inte på ett tillfredsställande sätt motiverat varför överlappningsproblemet skulle medföra att straffmaximum för normalgraden av olovligt förfogande ska halveras från fängelse i två år till fängelse i ett år. Sverigedemokraterna ställer sig kritiska till den specifika delen av förslaget.

Adam Marttinen (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-04-05 Granskad: 2017-04-07 Bordlagd: 2017-04-18 Hänvisad: 2017-04-19
Yrkanden (1)