med anledning av prop. 2016/17:15 Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige

Motion 2016/17:3505 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

av Karin Rågsjö m.fl. (V)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bosättningskravet bör strykas och tillkännager detta för regeringen.

Inledning

Regeringen lämnar i sin proposition Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige förslag på utvidgad sprututbytesverksamhet där ansvaret för nämnd verksamhet läggs uteslutande på landstingen som därmed blir ensam huvudman för att ansöka om och driva verksamheten. Vidare föreslås att personer som injicerar droger samt har fyllt 18 år ska kunna delta i verksamheten, vilket innebär att tidigare 20-årsgräns sänks. Slutligen föreslår regeringen också att det särskilda kravet på märkning av sprutor och kanyler distribuerade via sprututbyte tas bort.

Vänsterpartiets uppfattning är att sprututbyte är ett självklart verktyg för att minska smittspridning (hiv, hepatit) men att det också är en hälsopolitisk åtgärd för att erbjuda alla övriga medicinska och sociala insatser som människor med missbruk kan ha behov av. Vänsterpartiet har också sedan 2012 förordat en lösning där kommunernas veto mot sprututbyte tas bort. Därför välkomnar Vänsterpartiet i stort de förslag som regeringen lämnar i propositionen.

Bosättningskravet

I regeringens proposition ingår förslaget om det som kallas bosättningskravet i vilket det anges att sprututbyte endast kan genomföras i det landsting personen i fråga är folkbokförd. Förslaget har i remissrundan fått kritik av såväl Folkhälsomyndigheten som Kriminalvården, Läkarförbundet och flera universitet. Kritiken menar att bosättningskravet skapar onödiga problem eftersom syftet med reformen är att undanröja hinder och skapa en verksamhet med låga trösklar och då är ett krav i likhet med det som ställs överflödigt och kommer snarare att verka obstruerande. Tillgänglighet är av central vikt i sprututbytesverksamheten och tillgång på vård ska inte bero på bostadsort eller eventuell brist på bostad. Dessutom arbetar t.ex. inte socialtjänsten med folkbokföringsadresser utan använder i stället vistelsebegreppet, något som ter sig mer lämpligt och relevant för denna typ av verksamhet. Vänsterpartiet stämmer in i den kritiken och menar att bosättningskravet bör slopas. Det bör vara möjligt att söka sprututbyte också där en inte är folkbokförd. Därför bör bosättningskravet strykas. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

 

Karin Rågsjö (V)

 

Nooshi Dadgostar (V)

Rossana Dinamarca (V)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Maj Karlsson (V)

Linda Snecker (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-25 Granskad: 2016-11-02 Bordlagd: 2016-11-08 Hänvisad: 2016-11-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)