med anledning av prop. 2016/17:167 Driftsformer för universitetssjukhus

Motion 2016/17:3713 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2016/17:167 Driftsformer för universitetssjukhus.

Motivering

Vi delar synen att universitetssjukhusen har en central roll inom den medicinska utvecklingen för svensk hälso- och sjukvård. Vi anser dock att regeringen genom sin proposition försöker att lösa ett hypotetiskt problem då det på nationell nivå inte finns någon pågående diskussion om att privatisera universitetssjukhusen. Privatisering är sålunda inte ens en aktuell frågeställning. Vi delar härvidlag Läkarförbundets framförda synpunkter i deras remissvar om att lagförslaget som helhet har goda intentioner vad gäller att säkerställa universitetssjukhusens roll för den högspecialiserade vården och för forskning och utveckling. De framför också att eftersom det finns väl fungerande universitetssjukhus i offentlig regi så anser de inte att lagstiftning är den rätta vägen att gå. Speciellt inte då det råder politisk enighet om att universitetssjukhusen fortsatt ska bedrivas i offentlig regi. Detta är en uppfattning som vi delar. Att lagstifta om att någon enhet av universitetssjukhusen aldrig ska kunna drivas i privat regi är därför onödigt.

Vi avstyrker också propositionen eftersom vi menar att en begränsning av landstingens möjlighet att överlämna verksamhet vid ett universitetssjukhus till någon annan utförare skulle kunna få negativa konsekvenser för vårdens utveckling. Sjukvården står under ständig utveckling, de åkommor som i dag kräver tillgång till universitetssjukhusens avancerade vård kanske inte nödvändigtvis behöver göra det i morgon. Vi befarar därför att den medicinska utvecklingen och en framtida nivåstrukturering skulle kunna hämmas, vilket skulle kunna försämra för patienterna. Många landsting invänder i sina remissvar just angående den aspekten, dvs. att ett förbud skulle kunna förhindra just möjligheten till nivåstrukturering inom vården. Även Vårdförbundet avstyrker med motiveringen att det som förslaget är formulerat förhindrar utvecklingen och effektivisering av universitetssjukhusen.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) påpekar också att vad som anses utgöra högspecialiserad vård har förändrats och kommer även fortsättningsvis att förändras över tid. De konstaterar att förslaget synes innebära att ingen del av den vård som i dag ges vid universitetssjukhusen kan överföras till annan vårdform på sätt som hittills skett. De framför i det sammanhanget att utredningen En effektiv vård (SOU 2016:12) och de förslag som ges i den utredningen, om att vård som utförs vid universitetssjukhus i dag i framtiden skulle kunna utföras inom primärvården, inte skulle vara möjliga att genomföra om regeringens förslag skulle bli verklighet. Detta befarar vi skulle kunna bli ytterligare en negativ effekt av lagförslaget.

En annan remissinstans, Karolinska institutet (KI), framför att förslaget riskerar att kväva dynamiken i utvecklingen av hälso- och sjukvården, och den roll universitetssjukhuset därvid spelar, genom att fokusera på organisatoriska förhållanden i dagsläget och i gången tid. KI ställer sig tveksamt till om lagändringen verkligen skulle främja utvecklingen av hälso- och sjukvården. Vi delar även de farhågor som KI framför.

Konkurrensverket framför i sitt remissvar att även universitetssjukhusen bör ges möjlighet att anlita andra vårdgivare när det bedöms vara lämpligt och effektivt, exempelvis för att kapa köer till vissa operationer eller för att snabbt få tillgång till olika provsvar från exempelvis röntgen och laboratoriemedicin. Med tanke på det rådande krisläget inom sjukvården, med brist på vårdplatser och inställda operationer, så anser vi att nya regler och förbud som kan riskera att inverka negativt på sjukvårdens effektivitet bör undvikas.

Myndigheten för vårdanalys och Uppsala universitet lyfter behovet av att analysera konsekvenserna för patienter och medborgare. Vi delar denna invändning och skulle vilja se en djupare analys av konsekvenserna för sjukvården generellt sett och för patienterna i synnerhet eftersom vi menar att det är viktigt att ha djupare förståelse för konsekvenserna, framför allt utifrån ett patientperspektiv. Även mot denna bakgrund är vi sålunda kritiska till regeringens förslag.

Sammanfattningsvis så vill vi avslå regeringens förslag eftersom det är flera viktiga och tunga remissinstanser som tydligt har visat på stora brister i och potentiella faror med regeringens förslag. Vi vill värna att sjukvården ska kunna utvecklas och effektiviseras eftersom det gynnar patienterna. Politiska förslag som enbart bygger på ideologi som kan riskera att drabba sjukvårdens utveckling och därmed patienterna är inget som vi som parti kan ställa oss bakom.

Per Ramhorn (SD)

Christina Östberg (SD)

Carina Herrstedt (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-04-20 Granskad: 2017-04-24 Bordlagd: 2017-04-25 Hänvisad: 2017-04-26
Yrkanden (1)