med anledning av prop. 2016/17:172 Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd

Motion 2016/17:3729 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

1   Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda möjligheterna att införa ett system med automatiskt förnyade uppehållstillstånd och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samtliga ansökningar om nytt uppehållstillstånd bör medföra att den nyanlände inte återgår till mottagningssystemet och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en försenad ansökan om förnyat uppehållstillstånd inte ska innebära att den nyanlände återgår till mottagningssystemet och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ordet synnerliga ska bytas mot särskilda i bestämmelsen om att EU-medborgare ska undantas från LMA-lagen om inte synnerliga skäl föreligger, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Dublinöverföringar inte bör likställas med av- eller utvisningsbeslut och tillkännager detta för regeringen.

2   Inledning

Genom proposition 2016/17:172 Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd föreslår regeringen åtgärder som syftar till att behålla ett sammanhållet mottagande när tidsbegränsade uppehållstillstånd är huvudregel. Förslagen innebär att personer vars tidsbegränsade uppehållstillstånd har gått ut inte återgår till mottagningssystemet och till att ses som asylsökande under den period deras ansökan om nytt uppehållstillstånd behandlas, med vissa undantag. Detta innebär att de under tiden då den nya ansökan prövas fortsatt har rätt till vissa insatser, socialförsäkringar och andra förmåner som asylsökande nekas. Vänsterpartiet välkomnar förslagen i stort, eftersom de åtgärdar några av de problem som lagen om tillfälliga begräsningar av möjligheterna att få uppehållstillstånd i Sverige (den tillfälliga lagen) skapar. Samtidigt går det inte att bortse från att förslagen är konsekvenser av den tillfälliga lagen och är nödvändiga endast på grund av den tillfälliga lagen. Vänsterpartiet är mycket kritiskt mot den tillfälliga lagen eftersom den skapar stort lidande och stor osäkerhet för människor som söker asyl i Sverige. Vi anser att den tillfälliga lagen bör dras tillbaka.

Även om Vänsterpartiet välkomnar regeringens ambition att förbättra mottagandet av asylsökande i Sverige finns flera brister i förslagen. På de punkterna lämnar vi konkreta yrkanden. När ett uppehållstillstånd löper ut måste den enskilde ansöka om nytt uppehållstillstånd för att behålla rätten att vistas i Sverige. I andra länder finns en annan ordning där tillfälliga uppehållstillstånd förnyas automatiskt om inte något specifikt har hänt i det enskilda fallet. En sådan ordning minskar belastningen både på den enskilde och på asylsystemet. Det skapar också sannolikt en större trygghet hos de asylsökande. Vänsterpartiet anser att möjligheten att införa en sådan lösning med automatisk förnyade uppehållstillstånd bör undersökas. Regeringen bör utreda möjligheterna att införa ett system med automatiskt förnyade uppehållstillstånd. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

3   Begränsningar av ny ansökan

Förslagen är formulerade som att ansökan om nytt uppehållstillstånd måste göras utifrån samma grund som tidigare uppehållstillstånd eller enligt någon bestämmelse i den tillfälliga lagen. Vänsterpartiet menar att ansökningar utifrån andra grunder även bör inkluderas i förslagen. Samtliga ansökningar om nytt uppehållstillstånd bör medföra att den nyanlände inte återgår till mottagningssystemet. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

4   Ansökan måste lämnas in i tid

Propositionen ställer krav på att den som ansöker om förnyat uppehållstillstånd måste göra det innan det tidigare uppehållstillståndet har löpt ut för att inte återgå till mottagningssystemet. Vänsterpartiet menar att lagstiftningen bör ta hänsyn till att det kan finnas anledningar till att man inte lämnat in sin ansökan i tid och att detta förslag därför är onödigt strängt. Det kan finnas högst rimliga anledningar till att en ansökan blir försenad, och konsekvenserna av att återgå till mottagningssystemet är svåra. En försenad ansökan om förnyat uppehållstillstånd ska inte innebära att den nyanlände återgår till mottagningssystemet. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

5   EU-medborgare

EU-medborgare som söker asyl ska enligt propositionen undantas från LMA-lagen om inte synnerliga skäl föreligger. Vänsterpartiet menar att regeringens motivering bakom förslaget är otillräcklig och att bestämmelsen skulle innebära en omotiverad diskriminering av denna grupp. Att det görs undantag om synnerliga skäl föreligger är bra, men för snävt. Det bör räcka med särskilda skäl. Ordet synnerliga ska bytas mot särskilda i bestämmelsen om att EU-medborgare ska undantas från LMA-lagen om inte synnerliga skäl föreligger. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

6   Dublinöverföringar

Enligt propositionen ska beslut om Dublinöverföring behandlas på samma sätt som beslut om av- eller utvisning. Det innebär att den som fått beslut om Dublinöverföring förlorar sin rätt till bistånd och boende om hen inte följer beslutet, på samma sätt som de som fått beslut som av- eller utvisning, i enlighet med ändringarna i LMA-lagen från 2016. Barnfamiljer och ensamkommande barn är undantagna. Ändringarna av LMA-lagen kommer att skapa och har redan skapat en stor utsatthet bland asylsökande som fått avslag. Antalet personer som avvikit på grund av lagändringen överstiger kraftigt antalet personer som självmant valt att återvända till följd av den, enligt en rapport från Röda Korset. Antalet människor som lever som papperslösa i Sverige ökar nu till följd av regeringens politik, vilket är tvärtemot den uttalade ambitionen. Vänsterpartiet var mycket kritiskt till ändringen av LMA-lagen och är därför mot även denna ändring. Dublinöverföringar bör inte likställas med av- eller utvisningsbeslut. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

 

 

Christina Höj Larsen (V)

 

Ulla Andersson (V)

Ali Esbati (V)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Daniel Riazat (V)

Daniel Sestrajcic (V)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-05-03 Granskad: 2017-05-04 Bordlagd: 2017-05-05 Hänvisad: 2017-05-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (5)