med anledning av prop. 2016/17:172 Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd

Motion 2016/17:3736 av Paula Bieler och Jennie Åfeldt (båda SD)

av Paula Bieler och Jennie Åfeldt (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2016/17:172 Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd.

Motivering

Lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige infördes som en åtgärd mot de stora påfrestningarna på det svenska asylsystemet såväl som andra centrala samhällsfunktioner som den höga asylinvandringen under 2015 förde med sig.

I propositionen föreslår regeringen åtgärder som syftar till att luckra upp delar av de begränsningar som lagen har medfört. Sverigedemokraterna motsätter sig detta och anser att Sverige bör göra mer för att permanenta miniminivåerna för ett svenskt mottagande.

Regeringens förslag om ändring i socialförsäkringsbalken, som medför att bosättningsbaserade socialförsäkringsförmåner får lämnas till personer även när deras uppehållstillstånd har upphört att gälla förutsatt att en ansökan om fortsatt uppehållstillstånd har inkommit till Migrationsverket, är ett steg i fel riktning. Sverigedemokraterna anser att tidsbegränsade uppehållstillstånd ska respekteras och att det därmed inte ska utdelas socialförsäkringsförmåner till de som saknar uppehållstillstånd, även om det har inkommit en ansökan till Migrationsverket.

Sverigedemokraterna anser vidare inte att studiehjälp och studiemedel ska tilldelas personer som endast beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt lagen om tillfälliga begräsningar av möjligheter att få uppehållstillstånd i Sverige. Sverige har redan i dag ett av världens mest generösa studiesystem varpå det är orimligt att göra det än mer generöst genom att i fortsättningen även inkludera denna grupp.

När det kommer till regeringens förslag om att EU-medborgare endast ska omfattas av LMA om det finns synnerliga skäl är det ett steg i rätt riktning från dagens lagstiftning. Sverigedemokraterna anser dock att det är mer ändamålsenligt att asylansökan från EU-medborgare ska avslås per automatik då det inte föreligger asylskäl. Vi vill därmed uppmuntra regeringen att återkomma med ett förslag i den andan.

Sammantaget är Sverigedemokraterna av uppfattningen att möjligheterna för de med tidsbegränsat uppehållstillstånd att ta del av bistånd bör reduceras. Vi anser att propositionen medför större skada än nytta och vi föreslår med anledning av detta att propositionen avslås i sin helhet.

 

 

Paula Bieler (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-05-03 Granskad: 2017-05-04 Bordlagd: 2017-05-05 Hänvisad: 2017-05-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)