med anledning av prop. 2017/18:17 Politisk information i skolan

Motion 2017/18:3571 av Daniel Riazat m.fl. (V)

av Daniel Riazat m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör uppmana berörda myndigheter att inför uppdatering av stödmaterial föra dialog med de politiska ungdomsförbunden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen föreslår i propositionen ett förtydligande i skollagen angående politisk information i skolan. Vänsterpartiet håller med om vikten av att detta finns tydligt reglerat och stöder därför förslaget till lagtext. I propositionen nämner regeringen även att berörda myndigheter bör uppdatera och se över sina stödmaterial. På den punkten vill vi göra ett tillägg. Det är väl känt att de som går i skolan när det är valår har ett högre valdeltagande än andra förstagångsväljare. I skolverkets stödmaterial understryks vikten av att elever får tillgång till politisk information och det finns flera handfasta tips till rektorer om hur skolor kan agera för att säkerställa att elever deltar i demokratin. Vi saknar dock ett perspektiv och det är de politiska ungdomsförbunden.

I stödmaterial ges t.ex. rådet att skolorna kan avgränsa den politiska informationen till en dag. Detta är ett förslag som den som varit politiskt aktiv i valrörelser vet att många skolor valt att följa. Problemet uppstår när ett stort antal skolor väljer samma dag. Då blir det i stället ungdomsförbundens val av prioriteringar som styr vilka skolor och elever som tar del av vilken politisk information. Vi tycker att detta är en olycklig konsekvens av skolverkets stödmaterial. Valdagen nästa år ligger ovanligt kort tid efter skolstarten. Därför är det viktigt att i den mån det är möjligt ge alla elever likvärdig tillgång till politisk information. Den information som går ut till skolorna skulle tjäna på att även utifrån ungdomsförbundens perspektiv lyfta för- och nackdelar med olika sätt att möjliggöra elevers tillgång till politisk information. Regeringen bör uppmana berörda myndigheter att inför uppdatering av stödmaterial föra dialog med de politiska ungdomsförbunden. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

 

 

Daniel Riazat (V)

 

Ulla Andersson (V)

Ali Esbati (V)

Christina Höj Larsen (V)

Momodou Jallow (V)

Wiwi-Anne Johansson (V)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-09 Bordlagd: 2017-10-10 Hänvisad: 2017-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)