med anledning av prop. 2017/18:17 Politisk information i skolan

Motion 2017/18:476 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förtydliga regeringens förslag om politisk information i skolan och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inbjudan av politiska partier i skolan ska ses som ett myndighetsbeslut som inte kan delegeras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringens förslag angående regler för hur skolor ska bjuda in opolitiska partier i skolan är i grunden vettigt. Dock saknas ett par grundläggande klargöranden i förslaget. I regeringens förslag ska skolor kunna begränsa inbjudan av politiska partier på annan objektiv grund. I texten klargörs begreppet objektiv grund med att skolorna ska kunna begränsa inbjudan så att den gäller partier representerade i riksdagen, vald församling i en eller flera kommuner eller i Europaparlamentet. Vi har inget att anföra mot detta, och Sverigedemokraterna tycker detta är rimliga avgränsningar.

Därefter står det dock i den föreslagna lagtexten att rektorn även får bjuda in politiska partier på annan objektiv grund. På s. 15 i propositionen definieras vad annan objektiv grund är. Det som beskrivs som annan objektiv grund är i grunden rimligt det också. Vi befarar dock att rektorer kan missförstå begreppet annan objektiv grund och vill att skrivningen i lagtexten förtydligas i enlighet med den andemening som uttrycks i propositionen.

Skolornas beslut angående inbjudan av politiska partier berör våra grundlagar och ska definieras som myndighetsbeslut. Beslutet ska inte kunna delegeras av rektorn, och skollagens skrivelse gällande delegering ska inte gälla dessa beslut. Besluten ska ske skriftligen och kunna överklagas i vederbörlig ordning. Detta ska skrivas in i skollagen.

Stefan Jakobsson (SD)

Robert Stenkvist (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-28 Granskad: 2017-10-09 Bordlagd: 2017-10-10 Hänvisad: 2017-10-11
Yrkanden (2)