med anledning av prop. 2017/18:180 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

Motion 2017/18:4061 av Allan Widman m.fl. (L)

av Allan Widman m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om konkreta mål för Sveriges internationella militära insatser som går att följa upp och utvärdera och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att Sverige vid ett avslutande av insatsen så tidigt och så tydligt som möjligt underrättar andra aktörer i insatsen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Liberalerna ställer sig bakom den av regeringen föreslagna förlängningen av svensk, väpnad trupp i den av FN ledda insatsen Minusma.

Under ett antal år har Liberalerna efterlyst konkreta mål för uppföljning och utvärdering av Sveriges deltagande i militära internationella insatser. Riksdagen har vid flera tillfällen också tillkännagivit för regeringen att sådana mål bör uppställas. I propositionen om förlängning av deltagandet i Minusma har vissa insatser gjorts av regeringen för att försöka formulera någon form av mål för den svenska insatsen. Dessa är dock så övergripande och obestämda att de inte i någon verklig mening kan ligga till grund för riksdagens uppföljning och utvärdering.

Sveriges deltagande i internationella militära insatser är förenat med stora kostnader. Det gäller såväl slitage och risker för utsänd personal som miljarder skattekronor. Att då sakna verktyg för att mäta om en insats är effektiv eller utvecklas i önskad riktning framstår inte som försvarligt. Det försvårar förankringen av våra insatser hos det svenska folket och omöjliggör en rationell styrning av politikområdet. Det ska framhållas att uppföljning och utvärdering inte heller fungerat bra under tidigare regeringar, men det är inget skäl för att nu fortsätta underlåtenheten. Enligt Liberalerna har regeringen inte i och med denna proposition fullgjort det som riksdagen givit till känna om konkreta mål för insatsen som går att följa upp och utvärdera.

I propositionen skriver regeringen att om Sverige ska fortsätta sitt deltagande i Minusma efter den nu aktuella förlängningen kräver detta en ändrad inriktning på det svenska bidraget. Formuleringen kan inte tolkas på annat sätt än att regeringen överväger att avbryta det svenska deltagandet. Om regeringen har sådana avsikter anser Liberalerna att både FN och de partner Sverige har i Mali så tidigt och så tydligt som möjligt ska underrättas om detta. I nuvarande omvärldsläge är det fullt rimligt att militära förband prioriteras för nationell beredskap, men det är av utomordentlig vikt att ett avslut av den svenska insatsen inte kommer överraskande eller blir till svåra problem för andra aktörer.

Allan Widman (L)

Fredrik Malm (L)

Christer Nylander (L)

Tina Acketoft (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Mats Persson (L)

Maria Weimer (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-04-04 Granskad: 2018-04-05 Bordlagd: 2018-04-10 Hänvisad: 2018-04-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)